Forum Sardegna - Pregadorias antigas
    Forum Sardegna

Forum Sardegna
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    


Nota Bene: L’Alta Marmilla, terra dell’oro nero dell’antichità: l’ossidiana, lo scuro vetro vulcanico tanto prezioso per i nostri antenati del neolitico. Facilmente raggiungibile ma ancora sconosciuta: un viaggio tra natura, storia e tradizioni. Tutti i Forum
 Limba Sarda
 Contos e paristorias
 Pregadorias antigas
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:


    Bookmark this Topic  
| Altri..
Pagina Precedente
Autore Discussione
Pagina: di 7

Albertina
Salottino
Utente Mentor


Poetessa Paradisolana


Inserito il - 30/04/2009 : 07:47:43  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Albertina Invia a Albertina un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Morti candu bolis beni pigamindi
No mi lessis prusu in su mundu a penai
No ti ndi scarèscias arregordadindi
E no fatzas de mancu de mi ndi pigai
De mesu 'ei custa pena bogamindi
O sanamì in totu o lassamì spirai

Lassamì spirai chi mòrgiu cuntentu
Po mi biri aici in custa maladia
Morti pigamindi a su pròpiu momentu
Ti seu spettendi e tui no ses benia
Po sa vida mia - no ci nd'est prus cura
chentza de paura - morti beni crasi
E si promìtiu m'asi - là de no mancai

Là de no mancai faiddu po prexeri
In nisciunu logu morti no ti stentis
Un primu saludu fillus e mulleri
A babbu i a mamma fradis e parentis
A totu is biventis - chi sunt in sa terra
Morti beni inserra - mì in sa sepoltura
O po penai in figura - mi bolis lassai

Mi bolis lassai morti po dispettu
Comenti m'orbescit dònnia mangianu
Su pròpiu mi scurìgada prostau in su lettu
Ita chi torramu che una borta forti e sanu
Cali cristianu - disìgiada a morri
Coment'e una sorri - ti tzèrriu chi bengas
Prus no ti tratengas - lassa su brullai
 Regione Sardegna  ~ Prov.: Cagliari  ~ Città: Villamar  ~  Messaggi: 3638  ~  Membro dal: 29/06/2006  ~  Ultima visita: 31/07/2012 Torna all'inizio della Pagina

pereddeddu

Nuovo Utente


Inserito il - 04/05/2009 : 21:59:57  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di pereddeddu Invia a pereddeddu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Albertina ha scritto:

Mattia de parabulas bonas

Chi ses Mattia de parabola bonas mi nd’ha a nai una:

Unu esti su sobi
chi luxidi prus de sa lua.
De candu Gesù Cristu
andada in terra a pei,
in s’ottu de Gerusalemme
Deus, Babbu, Fillu e Spiritu Santu.

Chi ses Mattia de parabola bonas mi nd’ha a nai duas:

Duas funti is tabas de Mosé
unu esti su sobi
chi luxidi prus de sa lua.
De candu Gesù Cristu
andada in terra a pei,
in s’ottu de Gerusalemme
Deus, Babbu, Fillu e Spiritu Santu.


Chi ses Mattia de parabola bonas mi nd’ha a nai tres:
Tres funti is tres Marias

Duas funti is tabas de Mosé
unu esti su sobi
chi luxidi prus de sa lua.
De candu Gesù Cristu
andada in terra a pei,
in s’ottu de Gerusalemme
Deus, Babbu, Fillu e Spiritu

Chi ses Mattia de parabola bonas mi nd’ha a nai quattru:

Quattru funti is quattru evangelistas
Tres funti is tre Marias
Duas funti is tabas de Mosé
Unu esti su sobi
Chi luxidi prus de sa lua.
De candu Gesù Cristu
Andada in terra a pei,
in s’ottu de Gerusalemme
Deus, Babbu, Fillu e Spiritu

Chi ses Mattia de parabola bonas mi nd’ha a nai cincu:

Cincu funti is cincu liagas
Tres funti is tre Marias
Duas funti is tabas de Mosé
Unu esti su sobi
Chi luxidi prus de sa lua.
De candu Gesù Cristu
Andada in terra a pei,
in s’ottu de Gerusalemme
Deus, Babbu, Fillu e Spiritu.

Chi ses Mattia de parabola bonas mi nd’ha a nai
Sesi.

Sesi funti is ses cereus
Cincu funti is cincu liagas
Tres funti is tre Marias
Duas funti is tabas de Mosé
Unu esti su sobi
Chi luxidi prus de sa lua.
De candu Gesù Cristu
Andada in terra a pei,
in s’ottu de Gerusalemme
Deus, Babbu, Fillu e Spiritu.

Chi ses Mattia de parabola bonas mi nd’ha a nai
Setti.

Setti funti is setti donus
Sesi funti is ses cereus
Cincu funti is cincu liagas
Tres funti is tre Marias
Duas funti is tabas de Mosé
Unu esti su sobi
Chi luxidi prus de sa lua.
De candu Gesù Cristu
Andada in terra a pei,
in s’ottu de Gerusalemme
Deus, Babbu, Fillu e Spiritu.


Chi ses Mattia de parabola bonas mi nd’ha a nai
Ottu.

Ottu funti is corus de is angiulus
Setti funti is setti donus
Sesi funti is ses cereus
Cincu funti is cincu liagas
Tres funti is tre Marias
Duas funti is tabas de Mosé
Unu esti su sobi
Chi luxidi prus de sa lua.
De candu Gesù Cristu
Andada in terra a pei,
in s’ottu de Gerusalemme
Deus, Babbu, Fillu e Spiritu.


Chi ses Mattia de parabola bonas mi nd’ha a nai
Noi.

Noi funti i noi paramentus
Ottu funti is corus de is angiulus
Setti funti is setti donus
Sesi funti is ses cereus
Cincu funti is cincu liagas
Tres funti is tre Marias
Duas funti is tabas de Mosé
Unu esti su sobi
Chi luxidi prus de sa lua.
De candu Gesù Cristu
Andada in terra a pei,
in s’ottu de Gerusalemme
Deus, Babbu, Fillu e Spiritu.


Chi ses Mattia de parabola bonas mi nd’ha a nai
dexi.
Dexi funti is cumandamentus
Noi funti i noi paramentus
Ottu funti is corus de is angiulus
Setti funti is setti donus
Sesi funti is ses cereus
Cincu funti is cincu liagas
Tres funti is tre Marias
Duas funti is tabas de Mosé
Unu esti su sobi
Chi luxidi prus de sa lua.
De candu Gesù Cristu
Andada in terra a pei,
in s’ottu de Gerusalemme
Deus, Babbu, Fillu e Spiritu.

Chi ses Mattia de parabola bonas mi nd’ha a nai
Undici.

Undici funti is undiximila virginis
Dexi funti is cumandamentus
Noi funti i noi paramentus
Ottu funti is corus de is angiulus
Setti funti is setti donus
Sesi funti is ses cereus
Cincu funti is cincu liagas
Tres funti is tre Marias
Duas funti is tabas de Mosé
Unu esti su sobi
Chi luxidi prus de sa lua.
De candu Gesù Cristu
Andada in terra a pei,
in s’ottu de Gerusalemme
Deus, Babbu, Fillu e Spiritu.

Chi ses Mattia de parabola bonas mi nd’ha a nai
Doxi

Doxi funti i doxi apostulus
Undici funti is undiximila virginis
Dexi funti is cumandamentus
Noi funti i noi paramentus
Ottu funti is corus de is angiulus
Setti funti is setti donus
Sesi funti is ses cereus
Cincu funti is cincu liagas
Tres funti is tre Marias
Duas funti is tabas de Mosé
Unu esti su sobi
Chi luxidi prus de sa lua.
De candu Gesù Cristu
Andada in terra a pei,
in s’ottu de Gerusalemme
Deus, Babbu, Fillu e Spiritu.

( Preghiera tramandata da Albina Carracoi )

Saludi Albertina,
cussus arresus chi as postu tui, deu ddus conoscìa de aici:

IS PARAULAS MANNAS

Chi ses Martinu,
de is paraulas mannas naramindi una.
Luxit prus su soli de sa luna.
Duas funt is tellas chi Mosè
iat arreccìu de su Segnori
cun is cumandamentus de sa lei,
in su monti de Sinai,
e chi luxi iat fattu a su mundu.
Tres funt is tres Marias.
Cuatturu funt is cuatturu evangelistas.
Cincu funt is cincu liagas.
Ses funt is ses cereus.
Setti funt is setti donus.
Ottu funt is ottu paramentus.
Noi funt is noi corus.
Dexi funt is dexi cumandamentus.
Undixi funt is undixi virginis.
Doxi funt is doxi Apostolus.
Trexi: no est lecitu e no 'nc'est lei;
bai foras de mei, in mari chena 'e fundu;
torra a s'inferru e lassa stai su mundu!Sa chi as postu tui mi parrit chi no dd'ammanchit nudda, a parti “su trexi” chi in sa tua no ddoi est. Cussa de is undixi virginis est giusta chena 'e duda peruna sa tua , poita tòrrat a su contu (leggenda) de is undiximila virginis cumpangias de Sant'Orsola. Su chi no mi torrat de sa tua funt is corus (ottu e no noi)e no funt de is angiulus ma de Gesucristu e iant a depi essi' “is noi arresus in onori de su Coru Santu de Gesucristu (i nove uffici in onore del Sacro Cuore di Gesù Cristo). Si tenis sa passentzia e su tempus de ddu podi fai, prova a pregontai a tzia Albina Carracoi candu e poita fadiant custus arresus, poita in Marmilla ddus fadiant po 'nci bogai is tiaulus. A ti torrai gratzias e a si intendi luegu cun saludi, adiosu.
 Regione Lombardia  ~ Città: Milano  ~  Messaggi: 26  ~  Membro dal: 04/04/2009  ~  Ultima visita: 08/03/2017 Torna all'inizio della Pagina

Albertina
Salottino
Utente Mentor


Poetessa Paradisolana


Inserito il - 06/05/2009 : 21:40:48  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Albertina Invia a Albertina un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, Pereddeddu, grazia po su contributu chi has donau a sa ricerca. Ma gei torru a pregontai a tzia Albina e attras puru, dda scinti in medas custa preghiera. Mamma mia narada ca dda recitanta po nci bogai su tiau. Infatti tengiu u contu scrittu de cust'omi chi fudi andau in ddua famillia e ddus hiada agattaus disisperaus ca dduoi fudi u dimoniu chi no ddus lassada assebiu. Insaras custu ziu dd'hia nau custa preghera e su tiau hiada donau ua scinciddada de fogu e si fudi fuiu. Ma gei ddu ciccu custu contu e ti ddu fatzu connosci.
Ciau e grazia ancora Bona notti. Regione Sardegna  ~ Prov.: Cagliari  ~ Città: Villamar  ~  Messaggi: 3638  ~  Membro dal: 29/06/2006  ~  Ultima visita: 31/07/2012 Torna all'inizio della Pagina

pereddeddu

Nuovo Utente


Inserito il - 07/05/2009 : 12:17:55  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di pereddeddu Invia a pereddeddu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Albertina ha scritto:

Ciao, Pereddeddu, grazia po su contributu chi has donau a sa ricerca. Ma gei torru a pregontai a tzia Albina e attras puru, dda scinti in medas custa preghiera. Mamma mia narada ca dda recitanta po nci bogai su tiau. Infatti tengiu u contu scrittu de cust'omi chi fudi andau in ddua famillia e ddus hiada agattaus disisperaus ca dduoi fudi u dimoniu chi no ddus lassada assebiu. Insaras custu ziu dd'hia nau custa preghera e su tiau hiada donau ua scinciddada de fogu e si fudi fuiu. Ma gei ddu ciccu custu contu e ti ddu fatzu connosci.
Ciau e grazia ancora Bona notti.

Segundu su chi naras tui puru, mi parrit chi siat foras 'e duda chi custus brebus serbiant po 'nci bogai is tiaulus: po malasorti nosta, passendi de 'ucca de s'unu a s'ateru, mudant e meda puru calincuna 'orta. Mi parrit chi ponendi impari is chi as postu tui cun cussus chi apu postu deu, “Is paraulas mannas” iant a essi potzias stetias prus o mancu aici:

IS PARAULAS MANNAS (*)


Chi ses Martinu, de paraulas bonas naramindi una.
Unu est su soli chi luxit prus de sa luna,
de candu Gesucristu andada a pèi in terra,
in s'ortu de Gerusalemmi.
Deus, Babbu, Fillu, Spiridu Santu. Amen.

Chi ses Martinu, de paraulas bonas naramindi duas.

Duas funt is tellas chi Mosei
iat arreccìu de su Segnori
cun is cumandamentus de sa lei,
in su monti de Sinai,
e chi luxi iat fattu a su mundu.
Unu est su soli chi luxit prus de sa luna,
de candu Gesucristu andada a pèi in terra,
in s'ortu de Gerusalemmi.
Deus, Babbu, Fillu, Spiridu Santu. Amen.

Chi ses Martinu, de paraulas bonas naramindi tres.
Tres funt is tres Marias.
Duas funt is tellas chi Mosei etc.


Chi ses Martinu, de paraulas bonas naramindi cuatturu.

Cuatturu funt is cuatturu evangelistas.
Tres funt is tres Marias. Etc.


Chi ses Martinu, de paraulas bonas naramindi cincu.
Cincu funt is cincu liagas.
Cuatturu funt is cuatturu evangelistas. Etc.


Chi ses Martinu, de paraulas bonas naramindi ses.

Ses funt is ses cereus.
Cincu funt is cincu liagas. Etc.

Chi ses Martinu, de paraulas bonas naramindi setti
.
Setti funt is setti donus.
Ses funt is ses cereus. Etc.

Chi ses Martinu, de paraulas bonas naramindi ottu.
Ottu funt is corus de is angiulus.
Setti funt is setti donus etc.

Chi ses Martinu, de paraulas bonas naramindi noi.
Noi funt is noi paramentus.
Ottu funt is corus de is angiulus etc.

Chi ses Martinu, de paraulas bonas naramindi dexi.

Dexi funt is dexi cumandamentus.
Noi funt is noi paramentus. Etc.

Chi ses Martinu, de paraulas bonas naramindi undixi.

Undixi funt is undiximila virginis.
Dexi funt is dexi cumandamentus. Etc.

Chi ses Martinu, de paraulas bonas naramindi doxi.
Doxi funt is doxi Apostolus.
Undixi funt is undiximila virginis. Etc.

Trexi.
No est ni luxi ni lei:
bai foras de mei,
in mari chena 'e fundu;
torra a s'inferru e lassa stai su mundu!


(*) Le parole importanti (connota puru cument''e “Is 12 brebus de Santu Martinu”)

In bonora, adiosu.


 Regione Lombardia  ~ Città: Milano  ~  Messaggi: 26  ~  Membro dal: 04/04/2009  ~  Ultima visita: 08/03/2017 Torna all'inizio della Pagina

errante
Salottino
Utente Senior


Inserito il - 02/08/2009 : 08:49:04  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di errante Invia a errante un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
GOSOS
DE SU MARTIRE
SANTU LARENTU

Cun mirabile portentu
Sezis in chelu esaltadu
Martire Santu Larentu
Siedas nostru avvocadu.
1.
De s'Ispagna nassione
In Osca naschidu istezis
Dae babbu e mama imparezis
Sa Santa Religione
Gasi creschende in persone
Azis sa fide abbrazzadu
2
Modellu de castidade
Istella lughente e giusta
Cando in Cesaraugusta
S'iscola frequentadu
Chi in cussa univervidade
fizis su pius abbrazadu
3
Sa fama ostra essiat
De virtude zelante
E in sa fide costante
Santu Sistu bos bidiat.
E cun isse in cumpagnia
Bos hat a Roma giamadu
4
Sett'annos continuados
Sistu bos ammaestresit
E in breve consighesis
De Diaconos sos grados
Ca bos fini meritados
Pro tantu zelu mustradu
5
In cussu tempus regnante
S'impiu Valerianu
E contr'a su Cristianu
Fit su barbaru imperante
E Larentu in cuss'istante
At'a totu incoraggiadu
6
Non timezis su viaggiu
De currer in ogni via
Sanende ogni maladia
E dende a totu coraggiu
A suffrire ogni disaggiu
pro Cristos Sacramentadu
7
A su Diacanu onore
Alzezis in minore edade
pro sa grande caridade
Chi tenizis e amore
Cunvertende a su Signore
Animas de ogni gradu
8
S'impiu Valerianu
cun tanta barbaridade
Senza tenner piedade
De su samben cristianu
Cun d'unu coro inumanu
Barbaru cumandu hat dadu
9
Ordinat chi Santu Sistu
Esseret postu in presone
Cun ateros campiones
Fidele a Gesù Cristu
Sos cales chi hant vistu
Chi sa fide han professadu
10
Tando bos incamimezis
Affrontende ogni battaglia
In mesu de tanta canaglia
Su mastru ostru incontrezis
E impavidu li nezis
(( Senza me sezis andadu? ))
11
(( Fizu caru des ischire ))
Su Santu li rispondesit
(( tre dies ancora)); nesit
(( E poi mi des sighire
Pius tormentos patire
A tie hana preparadu))
12
Larentu a notte avanzada
Si ponzesit in camminu
A su borgu romaninu
Chi poveros b'incontrada
Paetit sos tesoros chi hada
E zegos puru hat sanadu
13
Poveros, istorpiados
Paraliticos e impotentes
Beniana prontamente
Dae ois cunfortados
E prestu fini sanados
Da ogni male ostinadu
14
A su tempiu de Marte
currezis de improvisu
Dappoi chi hazis divisu
Tesoros in ogni parte
In ue incontrezis cun arte
Barbara, a Sistu oltraggiadu
15
Su barbaru imperiale
Avidu de tantas ricchesas
Cret chi Larentu hat s'impresas
De sos benes temporales
Ordinat chi a su fiscale
Totu aeret cunsegnadu
16
Santu Larentu a s'istante
Rispondet a su tiranu
(( De tesoros nd'hapo in manu
In numeru rilevante
Ma dami tempus bastante
pro los ponner in istadu))
17
Subitu li cunzedesit
A Larentu de andare
Ca creiat de portare
Oro e prata chi bramesit
A sos tre dies torresit
De poveros circondadu
18
A tale istranu apparatu
S'est Valeriu atturdidu
(( Larentu: e ite has batidu,
A su Reale palatu?
Sa promissa chi haisti fattu
Has in beffe cambiadu))
19
Larentu a fronte elevada
Rispondesit cun prontesa
(( Sunu custas san ricchesas
Chi tenia riservadas
Totu gemmas preziadas
Chi Cristos hat sempre amadu
20
Non potende pius soffrire
Cesare cussas rejones
Cun duros iscorpiones
Lu fattesit arrustire
E lendeili sos bertires
L'han su dossu flagelladu
21
In mesu a tantu furore
Circondadu de cadenas
Isse cun fronte serena
Ringrassiat su Signore
Nerzende a s'imperadore
(( Barbaru; e ite hat pensadu?))

cotinua; 21 di 32
Modificato da - errante in data 02/08/2009 09:20:15

  Firma di errante 

I bastioni

Alghero (SS)

..un altro meraviglioso angolo di Sardegna

 Regione Estero  ~ Città: Thajngen  ~  Messaggi: 1322  ~  Membro dal: 22/12/2008  ~  Ultima visita: 09/11/2011 Torna all'inizio della Pagina

errante
Salottino
Utente Senior


Inserito il - 03/08/2009 : 08:02:15  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di errante Invia a errante un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
GOSOS
DE SU MARTIRE
SANTU LARENTU
SEGUITO:
22
Tando cambin dissignu
Cun macchinas de s'inferru
Lettos, laminas de ferru
Ed ogni crudeleordignu
Ma non lis bales s'impignu
Pro chi nd'hapan inventadu
23
Cun laminas infogadas
Li bruiajana su dossu
E fracassendeli ogn'ossu
Cun crudeles piumbadas
Dae cussa ucca sagrada
Sas dentes nde l'han bogadu
24
No hapende pius niente
De lu poder turmentare
lu ponzesin a brujare
In una cadrija ardente
chi su fogu lentamente
Su dossu aeret bruijadu
25
Dae cussu fogu ardente
Su tirannu invitaiat
(( Mandiga sa carre mia
Chi cotta es bastantamente
E cun cussu solamente
Podes esser saziadu))
26
In mesu a tantu furore
De cussa barbara zente
Non curaiat niente
Cussos mundanos dolores
Ringrassiat su Signore
Chi l'haiat tantu esaltadu
27
Finalmente cunseghizis
Sa corona disizada
Ca bos l'aizis meritada
Pro sa fide chi tenzezis
E a su Chelu olezis
Cun s'Anghelu accumpagnadu
28
Su dughento chimbanta noe
De su seculu vestustu
Su die deghe de austu
Morzezis o santu eroe
E pro cussu in die de oe
Bos hamus sollennizadu
29
Sa divina provvidenzia
Nos hat a bois unidu
Dae cando bos hat nutridu
Mama ostra Passienzia
Pro no cussu cun frequenzia
Grassias nos hazis dadu
30
In tantas calamidades
Bois nos hazis difesu
Pro no nos haer offesu
Sas orrendas tempestades
In ogni nezessidades
Nos hazis sempre aggiudadu
31
Santu nostru protettore
A bois totu invocamus
Oe chi bos zelebramus
Sa festa cun grande onore
Dade grassia e favores
A su populu bostru amadu
32
Dae cussu sagradu altare
Mirade a tantos divotos
Chi cun promissas e votos
Benian a bos venerare
Giughidennos tot'umpare
A su regnu disizadu.

Martire Santu Larentu
Siades nostru avvocadu.


  Firma di errante 

I bastioni

Alghero (SS)

..un altro meraviglioso angolo di Sardegna

 Regione Estero  ~ Città: Thajngen  ~  Messaggi: 1322  ~  Membro dal: 22/12/2008  ~  Ultima visita: 09/11/2011 Torna all'inizio della Pagina

errante
Salottino
Utente Senior


Inserito il - 07/03/2010 : 18:07:52  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di errante Invia a errante un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
GOSOS DE SANTU MICHELI ARCANZELU


RAIU VIVU SOBERANU
DE SU CHELU E TERRA ISPANTU:
MICHELI ARCANZELU SANTU,
DE SAS ANIMAS CAPITANU.


1
O arcanzelu eminente,
Micheli santu diciosu,
capitanu valorosu
in chelu e terra potente,
o divinu presidente
de sa poderosa manu.
2
Vivu retrattu divinu
De su pius menu pinzellu,
serafinu su pius bellu,
su pius forte cherubinu,
raiu ardente mattutinu
de sole pius galanu.
3
O Marte celestiale,
triunfante valorosu,
pro chi ses vittoriosu
de su dragone infernale;
forte iscudu immortale
contra su crudele tiranu.
4
Fidele, giustu e leale
ti mustrestis in cussa gherra
chi ‘ettesti finas a terra
cun virtude celestiale,
a Luzziferu infernale,
s’istella de su manzanu.
5
O bandiera triunfante,
risplendente in cuss’altura,
forte muraglia seguru,
de sa gloria rilustrante,
de sos fiores pius fragrante
de su pius menzus ‘eranu.
6
Tronu eccelsu sublimadu
de su Re pius eminente,
gerarchia pius potente,
de sos angelos primadu,
su pius riccu, pius dotadu,
poderosu, forte, uffanu.
7
Subra tanta eminenzia
De sas lunghes pius bellas
chi ravvivan sas istellas
t’accumpanzat sa potenzia,
cun perfetta ubbidienzia
a su Deus Soberanu.
8
Giaghi ses tantu eccellente
Ti giamamus pro avvocadu,
a Deus prega increadu,
pro custa devota zente,
cun cussa manu potente
difende su cristianu.
Modificato da - errante in data 07/03/2010 18:09:18

  Firma di errante 

I bastioni

Alghero (SS)

..un altro meraviglioso angolo di Sardegna

 Regione Estero  ~ Città: Thajngen  ~  Messaggi: 1322  ~  Membro dal: 22/12/2008  ~  Ultima visita: 09/11/2011 Torna all'inizio della Pagina

errante
Salottino
Utente Senior


Inserito il - 20/03/2010 : 09:42:43  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di errante Invia a errante un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Gosos de Nostra Signora,
sa vergine santissima de Itria
Rit. Reina in chelu esaltada
de su mundu protettora

assistidenos signora
mamma de Itria giamada.

Santu Luca bos pintesit
cun su pinzellu sagradu
tantu bella bos hat formadu
ch'ammiradu nde restesit
sa cara ostra benzesit
de grazias tottu adornada.

Assistidenos signora
mamma de Itria giamada.

Su Deus onnipotente
cun manera singulare
bos hat cherfidu giamare
mamma de Itria potente
o titulu surprendente
de Maria immaculada.

Assistidenos signora
mamma de Itria giamada.


Cando sos maumetanos
cun furore irregulare
bo ch'etesint in su mare
cun duos agostinianos
cun bois torresin sanos
a sa patria suspirada.

Assistidenos signora
mamma de Itria giamada.

Ai custu nou portentu
cessat terrore e tristura
su populu cun premura
accurret a su gunventu
devotu, umile e attentu
de Itria cosa decrarada

Assistidenos signora
mamma de Itria giamada.

Un'armada poderosa
de saracenos tirannos
insulta sos cristianos
de sa patria ostra diciosa
meraviglia prodigiosa
s'armada restat brugiada.

Assistidenos signora
mamma de Itria giamada.

Unu poberu cristianu
fattu iscrau in barbaria
si agatat cun allegria
in sa patria sua sanu
e si cunvertit su tirannu
pro mesu de custa avvocada.

Assistidenos signora
mamma de Itria giamada.

Una nobile persone
a bois meda devota
sa isposa e fizza morta
gosat resurrezione
pro sa tanta devozione
a bois mamma istimada.

Assistidenos signora
mamma de Itria giamada.

Tantas devotas zittades
dae turcos perseghidas
però benini assistidas
e prontu cunfortu lis dades
sos turcos esterminades
cun fogu e divina ispada.

Assistidenos signora
mamma de Itria giamada.

Da una maligna influenzia
benit sa Itria appestada
recurrede e l'ha liberada
cun soberana potenzia
ca cun sa ostra presenzia
s'epidemia est cessada.

Assistidenos signora
mamma de Itria giamada.

Zegos, surdos, istropiados
paraliticos e mudos
poberos de benes nudos
tottus benint amparados
e in prontu sunt curados
cun forza deificada.

Assistidenos signora
mamma de Itria giamada.

In perigulos partorente(s)
e marineris in mare
non lassant de s'invocare
ai custa mamma potente
e nde rezint prontamente
cudda grazia domandada.

Assistidenos signora
mamma de Itria giamada.

O populos cristianos
tottus a Maria ricurride
cun votos e promissas benide
malaidos siedas o sanos
pro sos donos subraumanos
est med'ipsa interessada.

Assistidenos signora
mamma de Itria giamada.

Turre davidica forte
altu cipressu de amore
dade a su peccadore
una gloriosa sorte
e in vida e in sa morte
o Maria intemerata
bos invocamos d'ognora
assistidenos signora.  Firma di errante 

I bastioni

Alghero (SS)

..un altro meraviglioso angolo di Sardegna

 Regione Estero  ~ Città: Thajngen  ~  Messaggi: 1322  ~  Membro dal: 22/12/2008  ~  Ultima visita: 09/11/2011 Torna all'inizio della Pagina

Antoi
Salottino
Utente Virtuoso
Inserito il - 15/06/2010 : 20:53:06  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Antoi Invia a Antoi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Antoneddu Antoneddu
Tocca su rapiccheddu
Toccaddu a forti a forti
Chi s’intendat in corti
In corti de su rosari
Mamma mia piberi
Mamma mia incarnada
A undi ses andada?
A fai varegina
varegina santa
Appu intendiu unu prantu
Unu prantu de dolori
Beru è che mortu nostru signori?
Cussu ge è beru
È mortu e interrau
Una littaredda
chi m’ant’inviau
Ua littera scritta de su scelu
tottu is penas chi at pattiu Deus
tottu cuddas penas chi ant pattiu is Santus
su Babbu e Fillu e su Spiritu Santu. Amen  Firma di Antoi 

Basilica di Santa Giusta (XII sec.)

Santa Giusta (Or)

..un altro meraviglioso angolo di Sardegna


Othoca, il passato che torna al presente, ora ci siamo...

http://blog.libero.it/vivereineterno/

 Regione Sardegna  ~ Prov.: Oristano  ~ Città: Othoca  ~  Messaggi: 4744  ~  Membro dal: 02/03/2008  ~  Ultima visita: 30/06/2020 Torna all'inizio della Pagina

Antoi
Salottino
Utente Virtuoso
Inserito il - 15/06/2010 : 21:06:37  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Antoi Invia a Antoi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Celeste infante, adornada
De santidade famosa,
de Gesùs Virgine Isposa
Giusta, Martire sagrada!
Giusta, Martire sagrada,
De Gesùs Virgine Isposa!
1. In Sardigna ses naschida
In su planu de Arborea:
Dae famiglia non plebea
Rezistis samben e vida;
Però non fis istruida
De sa Rughe preziosa.
Giusta, Martire...
2. Sa patria Aeden ti desit,
Sos benes, sa nobilesa
de finissima bellesa
Sa persone ti brillesit:
E su Chelu ti trattesit
Che fizza privilegiada.
De Gesùs...
3. Iusta benzestis giamada
Ca iusta viver devias
E fidele a su Messias
Chi t’haiat destinada
Pro chi Li esseres istada
Diletta mistica Isposa.
Giusta, Martire...
4. Da’ sos doigh’annos lassestis
Sa profana Idolatria
Ca su Fizzu de Maria
Veru Deus reconoschestis,
E una vida ti elegestis
Sa pius umile e penosa.
Giusta, Martire...
5. Si su Piscamu Othotena
Cuntentu ti battizzesit
E tando, de rabbia piena
Mama tua ti flagellesit,
Ecclesia santa cantesit
Pro sa prenda conquistada.
De Gesùs...
6. Appenas chi cristiana
Esseres bessesit fama,
Mama tua non pius che mama
Ti trattait, ma che tirana
Da chi ‘idesit esser vana
Ogni lusinga ingannosa.
Giusta, Martire...
7. Non balet chi sapiente
Nde confundas sas rajones,
E umile e franca l’isprones
A mudare coro e mente:
In s’errore est pius ardente,
E in s’idea mala ostinada.
De Gesùs...
8. De Iusta s’onestidade
Tentat cun magicas artes.
Né timet Issa istendartes
De infernale podestade.
Né trassa o crudelidade
De Cleodonia malvada.
De Gesùs...
9. Pustis chi a tales turmentos
Mama tua t’assuggettesit,
De nou ti preguntesit
De sos tuos pensamentos:
«Solu Cristos sunu intentos»
Respondestis animosa.
Giusta, Martire...
10. Cun furore de leone
A tie ancora s’avventait:

Sos ossos ti fracassait
Cun su punzu e cun bastone,
E senza cumpassione,
Ti lassait sambenosa
Giusta, Martire...
11. Già perdinde s’alientu
In cussa rabbia nefanda,
A fortes servas cumandat
Chi ti sigan su turmentu:
E issas puru t’han de assentu,
O Iusta, martirizzada!
De Gesùs...
12. De grossolanu sajone
Moribunda ti bestesint
E in su buiu t’inserresint
De sutterranea presone;
Ma celeste visione
T’hat luego consolada.
De Gesùs...
13. Sos Anghelos prontamente
Falesint pro ti curare,
Mentras cun issos laudare
Cherfistis s’Onnipotente,
Chi fatesit risplendente
Cussa presone oscurosa.
Giusta, Martire...
14. Cale ispantu! una mischina
Zega, custu lu bidesit:
E tando si cunvertesit
Cun Giustina ed Enedina;
Ca sa potenzia divina
Se lis fit manifestada.
De Gesùs...
15. Claudiu, amante viziosu,
Proesit cussa firmesa,
Offerindedi richesa
O martirizzu orrorosu;

Ma solu a celeste Isposu
Confirmas d’esser Isposa
Giusta, Martire...
16. No invoches, no, tribunales
O Claudiu troppu attrividu!
Crees chi Deus hapat olvidu
De sos debiles mortales?
No los bides sos segnales
De s’ira sua istraccada?
De Gesùs...
17. Est s’aèra in abolotu;
Su mare est abalotadu:
Già sas undas sunu in motu
Subra cussu populadu
Ecco, totu est subissadu
Sutta s’abba limacciosa!
Giusta, Martire...
18. Seppellidu hat sa marina
Tempios, palattos, e gente:
Sos fideles solamente
Sun salvus in sa collina
Adorende sa divina
Manu tantu portentosa.
Giusta, Martire...
19. Bei ses tue, Iusta, e sas duas
Sorres in Cristu pius caras.
Tue a s’iscola las imparas
De cuddas virtudes tuas;
Las consizzas, las azzuas,
L’is ses mama in dogni cosa.
Giusta, Martire...
20. Bellu est viver gasie
In fraternu e santu affettu:
Ma s’Isposu tou dilettu
Già ti giamat: “Beni a mie,
Columba bianca che nie,
De samben imporpurada!”
De Gesùs...

21. “Si pro Te in s’esiliu ancora
Pius non devo, o Deus, patire,
Sposu meu, de Ti godire
Ecco già non bido s’ora!”
A sa celeste dimora
Gai cantende ses bolada.
De Gesùs...
22. Pianghinde t’han interradu
Pro dare a su coro isfogu;
Ma in s’istante cussu logu
De dolores cunsagradu
T’han pro tempiu dedicadu,
E ara sacra fit sa losa.
Giusta, Martire...
23. Incontradu no has sa morte
De sas penas tra s’orrore:
Ma vantare palma e onore
De martiriu has puru in sorte,
Ca tra penas fisti forte
In sa fide cunfessada.
De Gesùs...
24. Da s’istrage saracena
In Casteddu han preservadu
Su corpus tou, fentomadu
In Sardigna e in terra anzena
Cale salutare vena
Inesausta e portentosa.
Giusta, Martire...
25. Chie ammentat pius sa gloria
De Aeden fatta palude?
Ma de Giusta sa virtude
Est immortale in s’istoria
Cale nomen de vittoria
Contr’a peste e a zente armada.
De Gesùs...
26. Da’ custa zente chi, orfàna
De sos fastos de unu die,
In su nomen hat a Tie,

“Santa Iusta”, cittadina,
Sos castigos allontana
Cittadina gloriosa.
Giusta, Martire...
27. Sias bandera de virtude,
De amore e fidelidade
A ogni sessu e a ogni edade
E pius sa gioventude:
Sias caparra de salude
In cudd’ora dubidosa.
Giusta, Martire...  Firma di Antoi 

Basilica di Santa Giusta (XII sec.)

Santa Giusta (Or)

..un altro meraviglioso angolo di Sardegna


Othoca, il passato che torna al presente, ora ci siamo...

http://blog.libero.it/vivereineterno/

 Regione Sardegna  ~ Prov.: Oristano  ~ Città: Othoca  ~  Messaggi: 4744  ~  Membro dal: 02/03/2008  ~  Ultima visita: 30/06/2020 Torna all'inizio della Pagina

Foghile
Salottino
Utente MedioInserito il - 01/11/2010 : 19:07:35  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Foghile Invia a Foghile un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Fintzas deo cherzo dare un contributu minoreddu.
Custa orassione la naraiat semper jaja mia su notte prima de andare a drommire

Orassione de sa notte

Su lettu meu est de battor contones
e battor ànghelos si bei ponent:
duos in pes e duos in cabitta,
Nosta Segnora a costazu m’istat
e a mie narat: “Drommi e reposa,
pore no apas de mala cosa,
pore no apas de malu fine.

S’Anghelu Serafine,
s’Anghelu Biancu,
s’Ispiridu Santu,
sa Vìrgine Maria
tottu mi sient in cumpagnìa.

FoghileModificato da - Foghile in data 01/11/2010 19:08:29

  Firma di Foghile 
Fasciadu cun d'ogni riguardu dae sa natura, imboligadu in d'una 'irde foza, creschet su frore in su buscu intattu, friscu, frazile e odorosu.

Foghile

 Regione Toscana  ~ Prov.: Livorno  ~ Città: Livorno  ~  Messaggi: 325  ~  Membro dal: 31/10/2010  ~  Ultima visita: 25/10/2012 Torna all'inizio della Pagina

Foghile
Salottino
Utente MedioInserito il - 22/11/2010 : 00:04:47  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Foghile Invia a Foghile un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
GOSOS DE SOS SANTOS MARTIRES QUIRICU ET JULITTA

Patronos de Carzeghe e de Norbello.


Già chi s'alta Majestade
Bos arricchesit de donos,
Inclitos Santos Patronos
Sos devotos amparade.


1. In Iconiu sezis nados
de Liconia capitale,
de discendenzia reale
e de richesa dodados;
ma pius de virtude ornados
inter s'infidelidade.

..........Inclitos Santos Patronos
..........Sos devotos amparade.

2. In sa mezzus gioventude
Julitta viuda restat,
a Quirigu fizu apprestat
de s'anima sa salude,
ispiju 'e ogni virtude
e mastra de sanidade.

..........Inclitos Santos Patronos
..........Sos devotos amparade.

3. Su furore 'e Domizianu
contra a sa Fide s'atzendet,
de distruire intendet
su nomene Cristianu
cum Galeriu e Massimianu,
cum tota crudelidade.

..........Inclitos Santos Patronos
..........Sos devotos amparade.

4.
Pensat tando disertare
sollizita pro su fizu,
ca li dolet cussu lizu
tra sas ispinas lassare;
mezzus est rinziare
richesa e comodidade.

..........Inclitos Santos Patronos
..........Sos devotos amparade.

5. A Tarsis sa Provvidenzia
ghiat ambos fuggitivos,
ue incontrant pius vivos
odiu, ira e violenzia,
de Alessandru sa presenzia
terrorizat sa zittade.

..........Inclitos Santos Patronos
..........Sos devotos amparade.

6. Non si podent occultare
sas virtudes de Julitta:
che Cristiana est inscitta
e si devet presentare
a Alessandru e declarare
sa propria voluntade.

..........Inclitos Santos Patronos
..........Sos devotos amparade.

7. Julitta, niente turbada,
cunfessat ch'est Cristiana,
cunfundende sa pagana
Fide falsa e insensada;
ma su Pretore insultada
l'àt cum grave vilidate.

..........Inclitos Santos Patronos
..........Sos devotos amparade.

8. Quirigu a mam'abbratzadu,
non zessat de suspirare;
m'Alessandru a l'appagare,
in brazzos si l'àt leadu,
e paret ch'àpet mudadu
sa ferozia in bonidade.

..........Inclitos Santos Patronos
..........Sos devotos amparade.

9. Fuit de cuss'inumanu
ogni carignu ogni 'asu:
in brazzos suos no àt pasu
lu respinghet cum sa manu
narzende: "so Cristianu"
superiore a s'edade.

..........Inclitos Santos Patronos
..........Sos devotos amparade.

10. Su Pretore a tale intesa
est azzegadu 'e furore;
sa Creatura, ahi terrore!
In altu tenet suspesa,
e poi a terra àt offesa
dende a totu piedade.

..........Inclitos Santos Patronos
..........Sos devotos amparade.

11. Tra su risu e su piantu
Julitta a Quirigu giamat,
e "Martire" lu proclamat,
"prega pro me intertantu",
"e tambene, o Deus Santu,
sa vida azzettade".

..........Inclitos Santos Patronos
..........Sos devotos amparade.

12. Ma pius barbaros tormentos
a Julitta ànt preparadu,
pro chi àerent logradu
sos pius impios istentos;
ma non dat mancu lamentos
chie gosat de caridade.

..........Inclitos Santos Patronos
..........Sos devotos amparade.

13. Su tirannu umiliadu
a tanta carnifizina,
chi esserat s'Eroina
decollada àt cumandadu,
in logu bene appartadu,
foras dae sa zittade.

..........Inclitos Santos Patronos
..........Sos devotos amparade.

14. S'olocaustu est cumplidu,
fizu e mama sunt cumpare
in Chelu ambos a gosare
de su Divinu cumbidu;
mai sos Santos ànt bidu
simile diciosidade.

..........Inclitos Santos Patronos
..........Sos devotos amparade.

15. Già in Chelu pro sa Fide
Sezis tantu premiados,
sos benes ch'àzis logrados
a custa terra impartide;
in ajudu nostru 'enide,
piedosos Bos mustrade.

..........Inclitos Santos Patronos
..........Sos devotos amparade.

16. De Carzeghe sos devotos,
cum favores parziales,
ca nde sezis Titulares
iscultande sos votos,
e ancora sos remotos
cum ojos pios mirade.

..........Inclitos Santos Patronos
..........Sos devotos amparade.

Subra a totu Bos pregamus
de Bos poder imitare
in sa vita, e supportare
sas penas chi meritamus;
pro s'amore chi Bos àmus
su Chelu nos impetrade.

..........Inclitos Santos Patronos
..........Sos devotos amparade.

Foghile
  Firma di Foghile 
Fasciadu cun d'ogni riguardu dae sa natura, imboligadu in d'una 'irde foza, creschet su frore in su buscu intattu, friscu, frazile e odorosu.

Foghile

 Regione Toscana  ~ Prov.: Livorno  ~ Città: Livorno  ~  Messaggi: 325  ~  Membro dal: 31/10/2010  ~  Ultima visita: 25/10/2012 Torna all'inizio della Pagina
Pagina: di 7 Discussione  
Pagina Precedente
    Bookmark this Topic  
| Altri..
 
Vai a:
Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000