Forum Sardegna - Filastrocche, nenie e ninne nanne in limba
    Forum Sardegna

Forum Sardegna
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    


Nota Bene: Seulo - Stampu Erdi. Si apre in un caratteristico canalone con due ingressi dai quali fanno capolino rigogliose felci che hanno suggerito il nome da attribuire alla cavità. Tutti i Forum
 Limba Sarda
 Contos e paristorias
 Filastrocche, nenie e ninne nanne in limba
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:


    Bookmark this Topic  
| Altri..
Pagina Precedente
Autore Discussione
Pagina: di 6

UtOld
Salottino
Utente SeniorInserito il - 07/06/2009 : 17:25:17  Link diretto a questa risposta  Rispondi Quotando
A ninnia a ninnia
su bellu ' e ma sias
a ninnia a ninnare
su bellu de ammirare
a ninnia a ninnare
a sos kentu durare
a ninnia a ninnare
non ti toket male
fizzu meu,
ca mi dormo su bene
cumanda cando keres
cando kers cumanda
fizzu meu,
Mi dormo sa pitzzinna
sa pitzzinna ' e sa mama
ki l'azudet sant'Anna
fizza mea Regione Sardegna  ~ Prov.: Nuoro  ~ Città: Nuoro  ~  Messaggi: 1161  ~  Membro dal: 28/11/2008  ~  Ultima visita: 23/12/2012 Torna all'inizio della Pagina

UtOld
Salottino
Utente SeniorInserito il - 08/06/2009 : 21:22:30  Link diretto a questa risposta  Rispondi Quotando
Bantonia Canzittu curiosa
ki keret pannikeddu de tibè
sa mama l'hat narau ki non b'è
cà li bisonzat atera cosa.Modificato da - UtOld in data 08/06/2009 21:22:48

 Regione Sardegna  ~ Prov.: Nuoro  ~ Città: Nuoro  ~  Messaggi: 1161  ~  Membro dal: 28/11/2008  ~  Ultima visita: 23/12/2012 Torna all'inizio della Pagina

UtOld
Salottino
Utente SeniorInserito il - 08/06/2009 : 21:26:18  Link diretto a questa risposta  Rispondi Quotando
Cumparta sa luna
cumpartas sas istellas
cudda sa prus bella
ki s'anghelu indora

ki cantat sa fortuna
kin grande armonia
dormi vida e coro
reposa a ninnia

dormi dormi coro
dormi cun dulzura
non tenzas paura
d'esser perturbadu
o Verbu incarnadu
in sinu 'e Maria
dormi vida ' e coro
reposa a ninnia

cuddu pitzzinneddu
non porta manteddu
nemmancu corittu
in die de frittu
non narat tittia
dormi vida ' e coro
reposa ninnia. Regione Sardegna  ~ Prov.: Nuoro  ~ Città: Nuoro  ~  Messaggi: 1161  ~  Membro dal: 28/11/2008  ~  Ultima visita: 23/12/2012 Torna all'inizio della Pagina

UtOld
Salottino
Utente SeniorInserito il - 11/06/2009 : 23:29:13  Link diretto a questa risposta  Rispondi Quotando
Tip tap tip tap
appas kimbikentas bakkas
e kimbikentas berbeches
e porcos kent'e deke
e bintikimbe aineddos
tottus puddericaos
e binti ebbas domas
e binti gal'a domare
a duru duru a ti ballare
Tottu kerjo relatore
tottu ss bisondzos meos
porkeddos bene arrustios
e anzones a cassola
petha bona de mazzola
ki non l'andet malu trastu
petha de anzone mascru
secada e fatt'a brou
e fatta de bonu
pro ns essire appetittu
donzi die unu krapittu
ki tenzat tres kidas
a puddikinas krompias
mi'nde dio manicare
si tenio su dinare
de Jubanne Gadduresu. Regione Sardegna  ~ Prov.: Nuoro  ~ Città: Nuoro  ~  Messaggi: 1161  ~  Membro dal: 28/11/2008  ~  Ultima visita: 23/12/2012 Torna all'inizio della Pagina

UtOld
Salottino
Utente SeniorInserito il - 11/06/2009 : 23:35:50  Link diretto a questa risposta  Rispondi Quotando
Coro meu aioe aioe
a collìre neulache
a Nugoro keren fachere
keren facher meraviglia
bidu appo duas pastiglias
ki non curren in su puntu
bidu appo unu defuntu
interrau bell'e bibu
bidu appo jumpare ribu
siccu essende currende
bidu appo foku tenende
kene b'aer fumu in locu
bidu appo tenende foku
kene baer kisina.
Sos boes de sa marina
tiran'a puntu e palas
un'ambidda duas clas
bad'in su rui ' e bidda
duas calas un'ambidda
sunt'in su' e Macumere
non poded'andare bene
duas ballas unu sonu
su kaddu mùrtinu bonu
juket kambas ' e barbarja
bidu appo duas tattajas. Regione Sardegna  ~ Prov.: Nuoro  ~ Città: Nuoro  ~  Messaggi: 1161  ~  Membro dal: 28/11/2008  ~  Ultima visita: 23/12/2012 Torna all'inizio della Pagina

UtOld
Salottino
Utente SeniorInserito il - 12/06/2009 : 15:22:19  Link diretto a questa risposta  Rispondi Quotando
Chi'est su mortu?
Jubanne Tortu
Chi l'hat mortu ?
Sa muzzere
E kin itte ?
Kin sa turudda
zittu zittu chi non b'hat nudda.
Ite l'han dau ?
Unu boe iscorrau.
Ite l'han'azzuntu?
Unu saccu istmpau.
E in intro ' e su saccu?
Unu catteddu braccu.
E in intro a su catteddu?
Uu moro nieddu.
E in'intro' e su moro?
una kraitta ' e oro
E in'intro ' e sa kraitta?
Una mendula iscritta.
E in in'intro' e sa mendula?
Unu pride pendula pendula.
E in'intro ' e su pride?
Una pranta ' e vide.
E in'intro ' e su prantone?
Ua mela lidone.
E in'intro ' e sa mela?
Unu prantone ' e beda.


Traduzione:

Chi è il morto?
Giovanni lo storto.
Chi l'ha ucciso?
La moglie.
E con che cosa?
Con il mestolo,
zitto zitto che non c'è nulla
Che cosa gli han dato?
Un bue scornato.
Che cosa gli hanno aggiunto?
Un sacco bucato
E dentro il sacco?
Un cagnolino bracco.
E dentro il cagnolino?
Un moro negro.
E dentro il moro?
Ua chiavetta d'oro.
E dentro la chiavetta?
Una mandorla scritta.
E dentro la mandorla?
Un prete penzolante.
E dentro il prete?
Una piantina di vite.
E dentro la piantina?
Un corbezzolo.
E dentro il corbezzolo?
Una piantina di bietola.
 Regione Sardegna  ~ Prov.: Nuoro  ~ Città: Nuoro  ~  Messaggi: 1161  ~  Membro dal: 28/11/2008  ~  Ultima visita: 23/12/2012 Torna all'inizio della Pagina

UtOld
Salottino
Utente SeniorInserito il - 12/06/2009 : 21:41:49  Link diretto a questa risposta  Rispondi Quotando
Anninia anninia,
bellu ses ke-ì s'oro,
mi nde dolet su coro
mi nde dolen sas tittas;
sas benas meas sun siccas
siccas de sambene
fizu non poto pranghere

Mamas ki fizos pesaes
ja bidies sos fstizos
mamas ki penaes fizos
ja bidies sos dolores.
Sa morte ' e nostru Segnore
la depimus pranghere
kin lacrimas se sambene

Ninna-ninna ninna-nanna,
sei bello come l'oro
mi duole il cuore
mi duole il seno
le mie vene son secche
secche di sangue
figlio non posso piangere
mamme che allevate i
figli con pena, ben ne
vedete i fastidi e i dolori
la morte del nostro Signore
la dobbiamo piangere
con lacrime di sangue Regione Sardegna  ~ Prov.: Nuoro  ~ Città: Nuoro  ~  Messaggi: 1161  ~  Membro dal: 28/11/2008  ~  Ultima visita: 23/12/2012 Torna all'inizio della Pagina

pandora

Nuovo Utente


Inserito il - 20/03/2010 : 17:20:24  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di pandora Invia a pandora un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Totollorotò sa mata torò
mannai messande
mannoi in su lettu
pizzinnu minnò!


  Firma di pandora 
pand'ora

 Regione Sardegna  ~ Prov.: Nuoro  ~ Città: dorgali  ~  Messaggi: 9  ~  Membro dal: 20/03/2010  ~  Ultima visita: 19/05/2010 Torna all'inizio della Pagina

milly73
Salottino
Utente Mentor
Inserito il - 16/01/2011 : 17:10:47  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di milly73 Invia a milly73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Luna, luna, luna
portami fortuna
portami dinai
po mi coiai
cun d'unu sennereddu
bistiu a cappeddu
bistiu a sordau
arruttu a terra
e squatarau

Pilloneddu pittiu pittiu
Pesau mi seu in su bonu caminu
Pesau mi seu in su bonu mangianu
Ogusu a cielu apu atziau
Ogusu a cielu a sa gloriosa
Frisca sesi ca sa rosa
Frisca sesi ca su zillu
Mamma cara a cuddu fillu
Mamma cara a cuddu santu
Babbu, Fillu e Spiritu Santu

Gesù Cristu candu nasciada
Bellu e bonu mi pariada
Bellu e bonu mi pariaisi
Unu cereu pottaiaisi
Unu cereu pottai tenendi
Cun unu libru liggendi
Cun d’una anima santa e savra
Gesù Cristu cun sa mamma  Firma di milly73 
Pro tue fortuna
chi onzi notte t'isplenda sa luna,
chi no appa mai dolore,
onzi die t'illumine su sole...

 Regione Sardegna  ~ Città: ..................  ~  Messaggi: 3255  ~  Membro dal: 22/04/2009  ~  Ultima visita: 28/12/2018 Torna all'inizio della Pagina

milly73
Salottino
Utente Mentor
Inserito il - 16/01/2011 : 17:18:39  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di milly73 Invia a milly73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Candu seu andau
apu agatau u mazzu de sparau
candu seu torrau appu festeggiau
e dhapu nau a tuttu s'ixinau.

Tai tai mendule in nai
mendule in saccheddu
fura porcheddu
non d'appo furau
in binza manna
che l'appo lassau.
In binza pitticca
furende canna

Paulu Paulu
inseddami un ainu
pro andare a marrone
a battire un anzone
un anzone corrudu
sos corros in cu...
Sa petta in busacca
Paulu zacca zacca

Su poddigheddu
su'e s'aneddu
su'e su dighidale
su conta dinare
su mazza prioghu
furende cannita

Babaiola, babaiola
piga su libru e bai a skola
piga su libru e ba' a Kasteddu
compradì unu bellu aneddu
unu bellu aneddu po ti coiai
babaiola impara a bolai

Baballotti, baballotti
chi camminada a su notti
chi camminada a dirì
baballotti... accuarì!  Firma di milly73 
Pro tue fortuna
chi onzi notte t'isplenda sa luna,
chi no appa mai dolore,
onzi die t'illumine su sole...

 Regione Sardegna  ~ Città: ..................  ~  Messaggi: 3255  ~  Membro dal: 22/04/2009  ~  Ultima visita: 28/12/2018 Torna all'inizio della Pagina

milly73
Salottino
Utente Mentor
Inserito il - 16/01/2011 : 17:21:59  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di milly73 Invia a milly73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A mei mi nanta
Piriccu Trittillu,
no seu tanti bellu
però seu su lillu,
su lullu, su lallu
de dona Cecella,
trittillu, trattallu
de sa sposa bella.
Ma dona Cecella
sta sempiri in pena:
po mei no prandi,
no dromi, no cena,
ei mi stuggiada
su bellu nennei
chi bandada a mei
ei ei, ei ei.
Ma dona Cecellina
candu bandu a iscola
mi dà incontru sempri
annunziada e sola
candu mi bidi
mi sezzidi in coa
e olli chi di neri
sa lezioni noa.
Ma cussa lezioni
deu no, non da sciu
e po sa bregungia
mi fazzu arrubìu
e ai scusi ai scusi
mi pongu a scuccullai
e in bucciacca sua
nci incontru unu nannai.
Nannai, nennei,
nonnoi, anninnia
attru no isciu
animedda mia.
D'olli su coccoi?
D'olli su nonnoi?
No deu bollu su bobboi.

Diu diu danna
sa filla de gommai Anna
é motta in bidda manna
accanta e su serpenti
ascurtai bona genti
appiotu appiotu
su pipiu é mottu
mottu esti in guventu
non d'adi toccau bentu
nemancu cipiscia
in domu de zia Maria
zia Maria ogheddusu
a pappai proceddusu
biancusu e nieddusu
tottusu a bucca mia

Bò, Bò, Bobborè,
amos andare a s'Araghinè,
a goddire su 'asolè,
Bò, Bò, Bobborè.  Firma di milly73 
Pro tue fortuna
chi onzi notte t'isplenda sa luna,
chi no appa mai dolore,
onzi die t'illumine su sole...

 Regione Sardegna  ~ Città: ..................  ~  Messaggi: 3255  ~  Membro dal: 22/04/2009  ~  Ultima visita: 28/12/2018 Torna all'inizio della Pagina

milly73
Salottino
Utente Mentor
Inserito il - 16/01/2011 : 17:31:46  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di milly73 Invia a milly73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Caderina Caderina
duos cartos de arina
duos cartos de papassa
Caderina culibassa.

Pizineddu sue sue
Sue sa titta prena
Si ti dao una cadena
no la secas mancu tue
Pizineddu sue sue

Isperta isperta
Pili brundu 'e seda
che coa 'e pruneda
che coa 'e culunba
isperta prus brunda.

Antoni Antoni
su caddu li mori
andande a l’abbare
abba ' e mare
abba ' e puttu
Antoni cucuttu.  Firma di milly73 
Pro tue fortuna
chi onzi notte t'isplenda sa luna,
chi no appa mai dolore,
onzi die t'illumine su sole...

 Regione Sardegna  ~ Città: ..................  ~  Messaggi: 3255  ~  Membro dal: 22/04/2009  ~  Ultima visita: 28/12/2018 Torna all'inizio della Pagina

fruttino
Salottino
Utente Medio


Inserito il - 15/11/2012 : 21:13:31  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fruttino Invia a fruttino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
porto sa limba annoigada.... oia s'errisu


 Regione Sardegna  ~ Prov.: Oristano  ~ Città: Oristano  ~  Messaggi: 285  ~  Membro dal: 02/09/2012  ~  Ultima visita: 29/04/2015 Torna all'inizio della Pagina

Sarrokesu

Utente NormaleInserito il - 26/11/2012 : 17:49:55  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Sarrokesu Invia a Sarrokesu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Juanni, Juanni,
Origas de cani,
Origas de proccu,
Juanni pistoccu.Nerì, nerì su dottori
a ki ddi pighit su puntori
a ki ddi pighit una callentura
ca cun s'iscusa de s'indovinadura
si 'ncest fufau s'acuardenti
a ki ddi pighit un'arrepenti !  Firma di Sarrokesu 
Sarrokesu

 Regione Sardegna  ~ Prov.: Cagliari  ~ Città: Sarròk  ~  Messaggi: 86  ~  Membro dal: 30/07/2009  ~  Ultima visita: 18/03/2014 Torna all'inizio della Pagina

Rita Niffoi

Utente Medio


Inserito il - 02/11/2013 : 18:27:28  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Rita Niffoi Invia a Rita Niffoi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A duru duru seddhu
mortu nos est s'aineddhu
como sa mola riposat
su corgiu l'amus in Bosa
pro nos achere sas iscarpas
bascias las cheres o artas?
A punta o a tacconeddhu?
A duru duru seddhu!


 Regione Sardegna  ~ Prov.: Nuoro  ~ Città: ...  ~  Messaggi: 154  ~  Membro dal: 27/06/2012  ~  Ultima visita: 16/01/2015 Torna all'inizio della Pagina
Pagina: di 6 Discussione  
Pagina Precedente
    Bookmark this Topic  
| Altri..
 
Vai a:
Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000