Forum Sardegna - S'angionedda mia
    Forum Sardegna

Forum Sardegna
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    


Nota Bene: Siddi - è posto al confine della provincia di Cagliari, nella Marmilla. La Giara di Siddi è un interessante altopiano che offre numerose testimonianze preistoriche, prenuragiche e nuragiche: lungo il margine i ruderi di 17 nuraghi e la tomba dei giganti "Sa dom’e S’orcu". Siddi ha un territorio di 11 kmq, ed è a 184 metri sul mare. Nella parte alta ci sono i rilievi "Sa conca ‘e sa cresia", "Tresnuraxis" e "Sa fogaia", dove nascono le fonti "Sa mitza ‘e s’acqua salza", "Sa mitza de Franciscu" e "Sa mitza de Bareci", da cui scendono le acque verso la prosciugata palude di Sitzamus, villaggio abbandonato nel 1728 a causa di un saccheggio che costrinse i suoi abitanti a trasferirsi a Siddi e nei centri circostanti. Tutti i Forum
 Limba Sarda
 Contos e paristorias
 S'angionedda mia
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:


    Bookmark this Topic  
| Altri..
Pagina Successiva
Autore Discussione
Pagina: di 2

Albertina
Salottino
Utente Mentor


Poetessa Paradisolana


Inserito il - 03/02/2008 : 22:10:06  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Albertina Invia a Albertina un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Qualcuno di voi sa darmi notizie di questa canzone sarda?

S’angionedda mia bella conca de moru
po cantu appa bivi m’ada arregodai
dda tenemmu cara, prus cara de s’oru
beniu est margiani a mi ndi dda furai.
S’angionedda mia
No mi dd’aspettammu s’annada de occ’ annu
A mesudì in puntu sendu essi dromiu
In basciu de s’umbra frisca de orroliu mannu
Però cust’ingannu m’hat depiu pottai.

S’angionedda mia no sciu itta ada tenni
ca nimancu a trettu olidi a passai
si fuidi a pasci candu bidi a mei
cantu prus circat de ci stesiai.
Paridi una cosa mancu de no crei
cumenti s’angioni ha depiu cambiai
no bolidi intrai nimancu a corti
Finzas de notti circada de fui
è cosa de arriri solu su ddu nai.

Solu su ddu nai è cosa de arriri
deu m’atturu fetti spantau
casi mi scidat dogna santa diri
ita naturali cussa hat cambiau
Cussu naturali si bolit sighiri
unu compradori tengiu fueddau
certu de su tallu ci dda fatzu bessiri
non si nd’ada arriri de siguramenti
si est prepotenti gei dd’ada passai.


Si est prepotenti gei dd’ada passai
insandusu bidi su essi tremposa
angiois e brebeis megat de circai
Parid una cai mal’arrabiosa
a tottus megat de mi ddas mussai
Su pastori est sempri narendu cosa
de su tallu olidia a ndi dda liai
prima chi ddi scudada callincuna cosa
oburu su puntori dda podidi scallai.

Mancai ddi pighidi mali su puntori
ua bestia simili no emmu bistu ancora
dispraxiu troppu tengu su pastori
po truppa de cussa brebei traitora
Est un angioni senza de valori
de tottu su tallu cuvisionadora
c’intrada po dispettu a travessu de su lori
su tantudadori sempri benendu
sempri narendu su dannu a pagai. Regione Sardegna  ~ Prov.: Cagliari  ~ Città: Villamar  ~  Messaggi: 3638  ~  Membro dal: 29/06/2006  ~  Ultima visita: 31/07/2012

Google Sardegna


Pubblicità

Incantos
Salottino
Utente Virtuoso
Inserito il - 03/02/2008 : 22:12:32  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Incantos Invia a Incantos un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No Albertina no d'happu mai intendia!!
  Firma di Incantos 

La Giara

Gesturi (Mc)

..un altro meraviglioso angolo di Sardegna

 Regione Liguria  ~  Messaggi: 4160  ~  Membro dal: 05/10/2007  ~  Ultima visita: 03/06/2020 Torna all'inizio della Pagina

Albertina
Salottino
Utente Mentor


Poetessa Paradisolana


Inserito il - 03/02/2008 : 22:18:00  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Albertina Invia a Albertina un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A Villamar la sanno tante persone. Magari il poeta è di Villamar. Vediamo.
 Regione Sardegna  ~ Prov.: Cagliari  ~ Città: Villamar  ~  Messaggi: 3638  ~  Membro dal: 29/06/2006  ~  Ultima visita: 31/07/2012 Torna all'inizio della Pagina

campidano
Salottino
Utente MasterInserito il - 03/02/2008 : 22:19:52  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di campidano Invia a campidano un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di Albertina

Qualcuno di voi sa darmi notizie di questa canzone sarda?

S’angionedda mia bella conca de moru
po cantu appa bivi m’ada arregodai
dda tenemmu cara, prus cara de s’oru
beniu est margiani a mi ndi dda furai.
S’angionedda mia
No mi dd’aspettammu s’annada de occ’ annu
A mesudì in puntu sendu essi dromiu
In basciu de s’umbra frisca de orroliu mannu
Però cust’ingannu m’hat depiu pottai.

S’angionedda mia no sciu itta ada tenni
ca nimancu a trettu olidi a passai
si fuidi a pasci candu bidi a mei
cantu prus circat de ci stesiai.
Paridi una cosa mancu de no crei
cumenti s’angioni ha depiu cambiai
no bolidi intrai nimancu a corti
Finzas de notti circada de fui
è cosa de arriri solu su ddu nai.

Solu su ddu nai è cosa de arriri
deu m’atturu fetti spantau
casi mi scidat dogna santa diri
ita naturali cussa hat cambiau
Cussu naturali si bolit sighiri
unu compradori tengiu fueddau
certu de su tallu ci dda fatzu bessiri
non si nd’ada arriri de siguramenti
si est prepotenti gei dd’ada passai.


Si est prepotenti gei dd’ada passai
insandusu bidi su essi tremposa
angiois e brebeis megat de circai
Parid una cai mal’arrabiosa
a tottus megat de mi ddas mussai
Su pastori est sempri narendu cosa
de su tallu olidia a ndi dda liai
prima chi ddi scudada callincuna cosa
oburu su puntori dda podidi scallai.

Mancai ddi pighidi mali su puntori
ua bestia simili no emmu bistu ancora
dispraxiu troppu tengu su pastori
po truppa de cussa brebei traitora
Est un angioni senza de valori
de tottu su tallu cuvisionadora
c’intrada po dispettu a travessu de su lori
su tantudadori sempri benendu
sempri narendu su dannu a pagai.


un po piu lunga...
S'angionedda mia bella conchemoru


1.
S'angionedda mia bella Conchemoru
po cantu hapu a bivi m'hat a arregordai,
dda tenemu cara... prus cara de s'oru!
Ma beniu est margiani a mindi dda furai.

2.
De mindi furai S'angionedda mia
non middu aspettamu in s'annada di ocannu,
ia mesudì in puntu e send'essi dormia
basciu s’umbra frisca de s'orroli mannu!
Ah... si cussu ingannu chi tui m'has portau
mi dd'essit sulau su topi a s'origa
crei chi senza briga, margiani pudesciu
non fiast arrenesciu mancu a dda toccai.

3.
Non fìast arrenesciu? Ellu!... ita ti creis
di essi prus astutu de tot'is margianis?
Ti ses campaniau candu in is brebeis
su meri mancada impari cun is canis.
Mellus chi t'intanis margiani in sa grutta;
si m'arruis asutta, s'angioni da smarigas,
mancai portis carigas fìnis po s'arrastu,
marigosu pastu ti dongu a tastai.

4.
Ti dongu a tastai su fusti o su lazzu.
Sempiri ti creis chi deu hap'essi attesu?
Si in is pungas m'arruis, iscis ita ti fazzu?
T'atripu a sa schina ei ti dda truncu in mesu.
Sciu chi ses awesu a bivi in Ìs cresuras,
committendi turas po brafanteria,
là! s'angiom mia dda pagas a caru,
sa di chi t'imparu s'arti de ciappai!...

5.
Sa dì chi t'imparu sa professioni,
marranu! non torras po un'ateru pegus?
dd'has fattu su spantu ch'as bintu un'angioni,
brafanteri torra, ca giogas cun megus,
a is lanas di asegus creimi ca ti pigu,
cund'unu sartigu t'infrissu su bruncu,
t'appiccu a unu truncu cun custa scrittura:
culpa de sa fura s'est fattu impiccai.

6.
Culpa de sa fura mortu est in furca.
E fattu dd'hat morri s'offendiu pastori,
si no est chi ti fazza giustizia turca.
Mai prus iscramentas di essi ingannadori
margiani traitori! Pagas fìnzas cuddas
dexi o doxi puddas de signor Fulanu!...
Sinci pongu manu, ti sperdu s'arrazza
e margiani a prazza non ci has a torrai.

7.
E, margiani, a prazza non ci torras prus,
de m'essiri a tretu mira chi t'azzardis!
De ponniri a curri pensu chi ritardis,
no inzurpas prus mardis po tenni is porceddus,
nè prus angioneddus furas de sa corti
e nen prus sa morti ti fingis po spassu,
poita non ti lassù senza ti scroxiai.

8.
Senza ti scroxiai?... ti circu in su logu
aundi custa xida t'has fattu sa tana.
De murdegu friscu tinci appuntu fogu
po chi de furai ti passit sa gana
si bessis, s'artana incontras preparada.
S'angioni furada, creimì chi dda smartis!
Si no est chi t'appartis de custu cuili,
su mesi de abrili no dd'has a contai.

9.
No dd'has a contai, ma sa morti tua...
ah, cust est sa boxi de s'angioni mia!
Mi parit de biri sa figura sua...
it' hadessi giogu de sa fantasia?
It' hadessi bia? Ma no chi est'ingannu!
Filla de s'affannu est cust'illusioni,
chi parit s'angioni cuntenta e plexada,
de floccus mudada e prus bella che mai.

10.
De floccus mudada e cun cudda cannaca
de velludu in seda ei su sonaiolu…
e hai! cantus borta seziu in sa baracca
dd'hapu bista aici sendi solu solu
mi fìat che consolu su dda biri andendi,
e in s'erba gioghendi senza timoria!
Si sa boxi mia po pagu intendiat,
subitu curriat po mi frandigai.

11.
Subitu curriat fendemi frandigu,
si tranzemu is passus, fiat avatu miu
o circhessi s'umbra, o su campu o s'oprigu,
in boscu, in pianura, in sa mizza, in s'arriu.
O scidu, o dormiu, dda portamu in peis:
lassada in brebeis po mi benni accanta,
totus mi naranta: Mira chi s'angioni,
margiani ladroni tind'hat a furai.

12.
Tind'hat a furai (poberu de mei)
cust'avvertimentu non bolemu intendi.
Però custu prangiu (gei mi dd'hemu a crei)
su mellus chi stamu in s'arroliu cantendi,
sendi issa dormendi in su riscu fidada,
senza essi billada mancu de su cani.
D'afferrat margiani e in mesu sa corti
dormendi sa morti dd'hat fatta provai.

13.
Dd'hat fattu provai, ma po prus dolori,
a dogna momentu parit chi dda bia
nottesta sighendi un'ateru pastori,
su cali si beffat de sa sorti mia.
Angioni atrevia si cussu m'has fattu,
creimì chi ti trattu comenti merescis
e in forma chi crescis in manus allenas,
doloris e penas non t'hant'a mancai.
 Regione Sardegna  ~ Città: cagliari  ~  Messaggi: 2526  ~  Membro dal: 17/01/2007  ~  Ultima visita: 15/11/2020 Torna all'inizio della Pagina

Albertina
Salottino
Utente Mentor


Poetessa Paradisolana


Inserito il - 03/02/2008 : 22:20:57  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Albertina Invia a Albertina un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Campidano!!!!
Sai il nome dell'autore?

 Regione Sardegna  ~ Prov.: Cagliari  ~ Città: Villamar  ~  Messaggi: 3638  ~  Membro dal: 29/06/2006  ~  Ultima visita: 31/07/2012 Torna all'inizio della Pagina

Incantos
Salottino
Utente Virtuoso
Inserito il - 03/02/2008 : 22:21:35  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Incantos Invia a Incantos un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scriei in saldu.. deghinò arriba su cartellinu!
  Firma di Incantos 

La Giara

Gesturi (Mc)

..un altro meraviglioso angolo di Sardegna

 Regione Liguria  ~  Messaggi: 4160  ~  Membro dal: 05/10/2007  ~  Ultima visita: 03/06/2020 Torna all'inizio della Pagina

Albertina
Salottino
Utente Mentor


Poetessa Paradisolana


Inserito il - 03/02/2008 : 22:24:37  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Albertina Invia a Albertina un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie, Incantos, de s'avvisu.
Cust'angionedda iada a deppi essi sa sposa e margiani u dongiovanni chi ndi dd'adi soffiada a su sposu su.
Aicci esti? Campidanu?

 Regione Sardegna  ~ Prov.: Cagliari  ~ Città: Villamar  ~  Messaggi: 3638  ~  Membro dal: 29/06/2006  ~  Ultima visita: 31/07/2012 Torna all'inizio della Pagina

campidano
Salottino
Utente MasterInserito il - 03/02/2008 : 22:24:53  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di campidano Invia a campidano un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Albertina ha scritto:

Grazie Campidano!!!!
Sai il nome dell'autore?


Penso sia LUIGI S.
E' in formato [PDF] e non specifica altro.

 Regione Sardegna  ~ Città: cagliari  ~  Messaggi: 2526  ~  Membro dal: 17/01/2007  ~  Ultima visita: 15/11/2020 Torna all'inizio della Pagina

Nuragica

Moderatore
Inserito il - 03/02/2008 : 22:51:11  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Nuragica Invia a Nuragica un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A chistionai in limba estiiiiiiiiiiiiiiiii ajohhhhhhhhhhhh menomali ca ci tengiu a Incantos chi faidi de sentinella!!  Firma di Nuragica 

Chiesa San Mauro - Monte Corona

Gesico (Ca)

..un altro meraviglioso angolo di Sardegna

 Regione Lombardia  ~ Città: trexentese inviata speciale nel nord Italia  ~  Messaggi: 15406  ~  Membro dal: 11/04/2006  ~  Ultima visita: 23/10/2020 Torna all'inizio della Pagina

Incantos
Salottino
Utente Virtuoso
Inserito il - 03/02/2008 : 22:59:28  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Incantos Invia a Incantos un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nuragica ha scritto:

A chistionai in limba estiiiiiiiiiiiiiiiii ajohhhhhhhhhhhh menomali ca ci tengiu a Incantos chi faidi de sentinella!!


Du creu deu!! Cun tottu is trebuzzadasa chi happu ingortu!!

  Firma di Incantos 

La Giara

Gesturi (Mc)

..un altro meraviglioso angolo di Sardegna

 Regione Liguria  ~  Messaggi: 4160  ~  Membro dal: 05/10/2007  ~  Ultima visita: 03/06/2020 Torna all'inizio della Pagina

asia
Salottino
Utente SeniorInserito il - 03/02/2008 : 23:07:55  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di asia Invia a asia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Albertina... ti faccio un bel regalo!

L'autore è un canonico di Nuragus... tal LUIGI MATTA.

http://www.poesias.it/poeti/matta_l...ta_luigi.htm  Firma di asia 

 Regione Sardegna  ~ Città: Cagliari  ~  Messaggi: 1634  ~  Membro dal: 29/12/2007  ~  Ultima visita: 14/10/2012 Torna all'inizio della Pagina

Nuragica

Moderatore
Inserito il - 03/02/2008 : 23:09:28  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Nuragica Invia a Nuragica un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Asia tui puru innoi depis chistionai in sardu ajoooooo
Oj oj tengiu sa zironia totu arruinada cust'ota...
  Firma di Nuragica 

Chiesa San Mauro - Monte Corona

Gesico (Ca)

..un altro meraviglioso angolo di Sardegna

 Regione Lombardia  ~ Città: trexentese inviata speciale nel nord Italia  ~  Messaggi: 15406  ~  Membro dal: 11/04/2006  ~  Ultima visita: 23/10/2020 Torna all'inizio della Pagina

asia
Salottino
Utente SeniorInserito il - 03/02/2008 : 23:11:45  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di asia Invia a asia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nuragica ha scritto:

Asia tui puru innoi depis chistionai in sardu ajoooooo
Oj oj tengiu sa zironia totu arruinada cust'ota...

Deu no ddu sciu chistionai beni...
Itta fatzu? mi 'ndi deppu andai?

  Firma di asia 

 Regione Sardegna  ~ Città: Cagliari  ~  Messaggi: 1634  ~  Membro dal: 29/12/2007  ~  Ultima visita: 14/10/2012 Torna all'inizio della Pagina

Nuragica

Moderatore
Inserito il - 03/02/2008 : 23:15:21  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Nuragica Invia a Nuragica un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Poita tindi depis andai??.. iscriri cumenti ci arrennescisi..
imoi asi iscritu meda beni.. sighi diaci
Modificato da - Nuragica in data 03/02/2008 23:15:46

  Firma di Nuragica 

Chiesa San Mauro - Monte Corona

Gesico (Ca)

..un altro meraviglioso angolo di Sardegna

 Regione Lombardia  ~ Città: trexentese inviata speciale nel nord Italia  ~  Messaggi: 15406  ~  Membro dal: 11/04/2006  ~  Ultima visita: 23/10/2020 Torna all'inizio della Pagina

Albertina
Salottino
Utente Mentor


Poetessa Paradisolana


Inserito il - 04/02/2008 : 21:18:42  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Albertina Invia a Albertina un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
asia ha scritto:

Albertina... ti faccio un bel regalo!

L'autore è un canonico di Nuragus... tal LUIGI MATTA.

http://www.poesias.it/poeti/matta_l...ta_luigi.htm

Grazie, Asia, un regalo davvero gradito

 Regione Sardegna  ~ Prov.: Cagliari  ~ Città: Villamar  ~  Messaggi: 3638  ~  Membro dal: 29/06/2006  ~  Ultima visita: 31/07/2012 Torna all'inizio della Pagina

zagor
Salottino
Utente AttivoInserito il - 05/02/2008 : 18:30:01  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di zagor Invia a zagor un Messaggio Privato  Rispondi Quotando

Deu custa poesia dda sciu cantada…

E seisi finzas fortunaus ca no si dda potzu cantai innoi…

..ma giei d’agattu sa manera de mi vendicai!!!

 Regione Sardegna  ~ Prov.: Cagliari  ~ Città: cagliari  ~  Messaggi: 893  ~  Membro dal: 18/06/2007  ~  Ultima visita: 01/11/2011 Torna all'inizio della Pagina
Pagina: di 2 Discussione  
Pagina Successiva
    Bookmark this Topic  
| Altri..
 
Vai a:
Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000