Forum Sardegna - IS FRADIS GRIMM
    Forum Sardegna

Forum Sardegna
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    


Nota Bene: La festa di Nostra Signora delle Grazie si celebra a Nuoro il 21 novembre. Preceduta da una novena molto partecipata dai fedeli di Nuoro e dei paesi vicini, il giorno della festa i rappresentanti della Municipalità si recano alla messa solenne con un corteo in costume, recando in dono 12 ceri (secondo il numero degli antici rioni della città) per sciogliere il voto perpetuo fatto nel 1812 dal Consiglio Comunale come ringraziamento alla Madonna per aver scampato la città da un'epidemia di peste. Tutti i Forum
 Limba Sarda
 Contos e paristorias
 IS FRADIS GRIMM
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:


    Bookmark this Topic  
| Altri..
Autore Discussione  

Cid576

Nuovo Utente


Inserito il - 12/11/2013 : 18:47:51  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Cid576 Invia a Cid576 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Saludi a totus, apu pensau de tradusi is obras de is fradis Grimm cumentzendi de "Su lupu e is seti crabitteddus". Depeis scusai is "arroris" ki nci podint essi:

Ci fiat un''orta una craba beça, ki teniat seti crabiteddus, e ddus 'oliat beni cumenti una mamma fait cun is pipius suus. Una bella diri iat decidiu de andai in su buscu po portai cosa de papai po pràndiri; ddus iat tzerriaus totus e seti e ddis iat nau: “Pitikeddus carus, deu 'ollu andai in su buscu; castiaisì de su lupu; ki benit si papat totus in-d-unu buccòni sçeti. A cussu malandrinu ddi praxit a si camufai, ma ddu podeis iscobèrri subitu de sa boxi grussa e de is peis nieddus. " Is crabriteddus iant nau: "Mamma bella, pois andai tranquilla, nosu eus a fai atentzioni." Sa beça belendi segura si nci fat bessida de domu.

Passau pagu tempus, s'intendit iscùdi s'enna e tzerriai: "Aberrei, pitikeddus mius; innoi aforas c'est mamm'e 'osatrus, ki s'at portau un'arregalu po donnyunu." Ma, po curpa de sa boxi grussa, is crabitteddus iant cumprendiu ca fiat kistionendi su lupu. "Nosu no aberreus," iant nau, "tui no ses mamma nosta; sa boxixedda de issa est durci, sa tua est grussa; tui ses su lupu." Insaras su lupu fiat andau in-d-una butega e iat comprau un'arrògu mannu de argilla; dd'iat papau e sa boxi sua fiat diventada prus durci. A pustis fiat torrau a iscùdi s'enna e a tzerriai: "Aberrei, pitikeddus mius; c'est mamm'e 'osatrus, ki s'at portau un'arregalu po donnyunu." Ma iat tocau cun-d-unu pei sa ventana e custu fiat nieddu; is pitikkedus ddiiant biu e d'iant nau: "Nosu no aberreus; mamma nosta no tenit is peis nieddus cument''e tui: tui ses su lupu." Insaras su lupu iat cùrriu ank'est su panatèri e dd'iat nau: "Mi seu ingotu a su pei, poiminci asuba unu pagu de pasta." E candu su panatèri dd'iat postu sa pasta, iat cùrriu ank'est su molinaiu e dd'iat nau: "Ponimì asuba su pei unu pagu de farra bianca." Su molinaiu s'iat pensau: Su lupu oit frigai calincunu, e s'iat arrifiutau; ma su lupu d'iat nau: "Ki no ddu fais, ti ndi papu." Insaras su molinaiu si fiat pigau timoria e dd'iat imbiancau su pei. Ehia, est aici ki faint is òminis.

Imou su malandrinu iat torrau po sa terz''orta a sa janna, iat bussau e iat nau: ""Aberreimì, pitikeddus mius; mammixedda bella est torrada de su buscu e s'at portau un'arregalu po donnyunu." Is crabitteddus iant torrau: "Prima faisì biri su peis, aici nosu eu a sciri ki ses diaberus sa nosta bella mammixedda." Insaras su lupu iat postu su pei asuba sa ventana, e candu issus iant biu ca fiat biancu d'iant cretiu e iant abertu s'enna. Ma su ki fiat entrau fiat su lupu. Is crabitteddus si ndi fiant atzikaus e iant circau de si cuài. Su primu asutta de sa mesa, su segundu in su letu, su de tres in sa stufa, su de cuatru in coxina, su de cincu in s'armadiu, su de seis in su lacu, su de seti in s'oroloju a cucù. Ma su lupu ddus iat agataus totus e sentza a nci pensai tropu si ddus fiat ingrutius; ma s'urtimu, ki fiat in s'oroloju, no d'iat agatau. Candu si fiat liau su disiju, su lupu si ndi fiat bessiu, si fiat crocau asuta una mata e asua su birdi de s'erba e si fiat dormiu.

Dopu pagu fiat torrada de su buscu sa craba beça. Ohi, su k'iat depiu biri! S'enna fiat spalancada, sa mesa e is cadiras fiant a fundu asusu, su lacu arrogau, is mantas e is cabidalis scorriaus e liaus de su letu. Iat circau is pipieddus, ma no fiat arranesçu a ddus agartai in nisçunu logu. Ddus iat tzerriaus po nomini, unu afatu a s'artru, ma nisçunu iat arrespostu. A sa fini, candu iat tzerriau su prus piticu, una boxixedda iat arrespundiu: "Mamma bella, seu cuau in sa casça de s'oroloju." Dd'iat bogau a foras e issu dd'iat nau ca fiat arribau su lupu e ca s'iat papau totus is artrus. Depeis pensai a cumenti iat prantu po cussus poburitteddus!

A sa fini si ndi fiat bessida ancora trista e su crabitteddu prus piticu fiat bessiu a foras cun issa. Candu fiant arribaus in su satu, iant biu su lupu crocau asuta a sa mata ki fiat sorruskiendi ca si moviant po fintzas is ramus. Ddu fiat castiendi de donnya parti e iat biu ca sa brenti si moviat e si morigada."Oh, sennyori," fiat pensendi, "ant'essi ancora bius is mius poburitteddus, ca su lupu at papau po xena?" Iat nau a su crabittedu de curri a domu e ddi portai ferrus, agu e filu. Candu fiat seghendi sa brenti de sa bestia unu crabitteddu iat postu sa conca aforas e a manu a manu ki segat ndi bessiant unu a fatu a s'artru totu e ses e stadiant ancora beni poita su lupu po avididadi si ddus fiat papaus interus. Ita bell'arregalu fiat stetiu! Si fiant imprassaus a sa mamma e iant sartau prexiaus ke puxis. Ma sa beça iat nau: "Currei, imoba e circais perdas po ddi preni sa brenti a custu maladitu prima ca si ndi scidit." Aici is seti crabitteddus fiant trisiendi in pressi is perdas e iant stikidas in cussa brenti totus cussas k'iant potziu trajai. Apustis sa beça iat torrau a così in pressi i aici beni ca su lupu no si ndi fiat mancu agattau.

A sa fini, apustis ki si fiat fatu una bella dormida, su lupu si fiat scidau, e sigumenti is perdas in su stogumu ddi fadiant beni sidi, 'olliat andai in-d'una funtana. Ma candu iat provau a si movi, is perdas iant cumentzau a trumbullai in sa brenti fadendi meda bacanu. Insaras iat ghettau un erkidu:

"Tronat e rattronat
In sa brenti mia pentzaa ca fiant
Ses crabitteddus, funt perdas mannas
Bell'e bonas."


E candu fiat arribau a sa funtana e si fiat incruau po bufai, su pesu de is perdas dd'iat fatu arrui a intru fadendiddu alluppai miseramenti. Bidendiddu is seti crabitteddus fiant cutus, tzerriendi: "Su lupu est mortu! Su lupu est mortu!" E cun sa mamma insoru iant baddau cun prexu in tundu a sa funtana.

Adiosu....

Modificato da - Cid576 in Data 12/11/2013 18:54:23

 Firma di Cid576 
A filai e tessi no podit essi... tessi e filai no podit essi mai... (di Randagiu Sardu)

 Regione Sardegna  ~ Prov.: Oristano  ~ Città: TERRALBA  ~  Messaggi: 17  ~  Membro dal: 07/03/2012  ~  Ultima visita: 18/05/2014

Google Sardegna


Pubblicità

Rita Niffoi

Utente Medio


Inserito il - 14/11/2013 : 18:33:53  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Rita Niffoi Invia a Rita Niffoi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bellu abberu su contu de su lupu e sos sette crapittos!
In bon'ora!
Modificato da - Rita Niffoi in data 14/11/2013 18:35:00

 Regione Sardegna  ~ Prov.: Nuoro  ~ Città: ...  ~  Messaggi: 154  ~  Membro dal: 27/06/2012  ~  Ultima visita: 16/01/2015 Torna all'inizio della Pagina

Cid576

Nuovo Utente


Inserito il - 15/11/2013 : 09:15:02  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Cid576 Invia a Cid576 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ti praxit? Seu cuntentu meda Ki nci da fatzu 'ollia sighì cun totus is artrus contus, candi tenju unu pagheddu 'e tempus...  Firma di Cid576 
A filai e tessi no podit essi... tessi e filai no podit essi mai... (di Randagiu Sardu)

 Regione Sardegna  ~ Prov.: Oristano  ~ Città: TERRALBA  ~  Messaggi: 17  ~  Membro dal: 07/03/2012  ~  Ultima visita: 18/05/2014 Torna all'inizio della Pagina

Cid576

Nuovo Utente


Inserito il - 17/11/2013 : 15:53:45  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Cid576 Invia a Cid576 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Imoba tocat a "Su principi i Enricu de ferru"

Su principi rana i Enricu de Ferru

In tempus antigus, candu disijai serbiat ancora a calincuna cosa, nci fiat u' rei, ca teniat is fillas una prus bella de s'arta, ma sa prus pitica fiat aici bella ca po fintzas su soli, ca puru at biu medas cosas, si spanatat donnya 'orta ca di preniat de luxi sa faci.
Acanta a su casteddu nci fiat unu buscu iscuru i asuta una mata beça, una funtana. In is oras prus calentis de sa di', sa pricipessa prus pitica andat in su buscu e si setziat acanta a sa mitza frisca. E candu s'arrosciat pigat una boça de oru, dda fadiat sartai e dda torrat a pigai; custu fiat su jogu preferiu de issa. Una bella dì iat succediu ca sa boça de oru de sa principessa no fiat torrada a arrui in sa manixedda ki teniat aziada, ma fiat arrutta a terra e fiat arrumbuada propriu in s'acua. Sa principessa d'iat sighida cun is ogus, ma sa boça fiat sparesssia, e sa mitza fiat funduda, funduada aici meda ca non si bidiat su fundu. Insaras sa principessa iat cumentzau a prangi, e iat prantu sempri prus a forti, ca no fadiat a dda consolai. In su mentris ki fiat prangendi, calincunu iat tzerriau: «Ita tenis, principessa? S'es prangendi de fai pietadi a is perdas.» Issa si fiat castiada in tundu, po bi' de aundi beniat sa boxi, insaras iat biu sa rana, k'iat postu sa conca isproportzionada asua de s'acua. «Ah, ses tui, rana beça.» iat nau, «seu prangendi ca sa boça mia de oru m'est arruta aintru de sa mitza.» - «Assentadì e no pranjast,» d'iat arrespondiu sa rana, «nci pensu deu; ma tui ita m'ast a donai, ki ti torru a piscai sa boça?» - «Totu su ki 'olis, rana bella,» - «is bistiris mius, is perlas mias e is joiellus mius, fortzis sa corona mia de oru.» Sa rana iat torrau: «Is bistiris, is perlas, is joiellus e sa corona deu no ddus 'ollu: ma ki m'asta bolli beni, ki apa podi essi s'amigu tuu e cumpanju de jogus, ki m'ia podi setzi cun tui in sa mesixedda, papai de su pratixeddu tuu de oru, bufai in sa tassixedda tua, dormiri in su letixeddu tuu: ki m'impromitis totu custu; deu apa andai asuta de s'acua a ti torrai sa boça de oru.» - «Ehia,» iat nau sa principessa «t'impromitu totu su ki 'olis, bastat ki mi torrist sa boça.» Ma iat pensau: it'est narendi custa rana istupida, ki s'abarrat in s'acua a cracallai cun is artras ranas, issa no podit essi cumpanja de unu cristianu!
Otennia s'impromissa, sa rana iat postu sa conca asutt''e acua, iat ghettau u'attuffidu e dopu pagu tempus fiat torrau annadendi fintzas aforas; teniat in buca sa boça e d'iat scavuada in s'erba. Sa principessa, prexada cumenti una puxi bidendi su jogu suu bellu, d'at pigau e si fiat fuida. «Abetta, abetta!» iat tzerriau sa rana, «portamì cun tui,deu no potzu curri cumenti fais tui." Ma a nudda ddi fiat serbiu su de cracallai cun tottu s'aria ki teniat! Sa principessa no dd'iat mancu ascurtau, si fiat fuida a domu e meda inpressi iat scaresçu su poburu arresi, ca si ndi fiat torrau in s'acua.
A s'incrasi, candu si fiat setzia in sa mesa cun su rei e totu sa corti, in su mentris ki fiat papendi in su pratixeddu suu de oru - plitsch platsch, plitsch platsch - calincuna cosa si fiat aziada a sartixeddus in sa scala, e candu fiat arribada in artu iat pikiau in s'enna e iat tzerriau: «Filla de rei, pitikedda, aberrimì!» Sa principessa si fiat cuta po biri ki nci fiat aforas, ma cand'iat abertu s'enna s'iat biu a innantis sa rana. Insaras iat sbattiu inpressi s'enna, e si fiat torrada a sei in sa mesa, totu intimoria. Su rei si ndi fiat acatau ca ddi batiat a forti su coru, e iat nau: «Ita ses timendi, filla mia? C'est fortzis unu giganti in sa jenna ki t''olit furai?» - «Ah no,» iat nau issa, «no est unu giganti, ma una rana leja.» - «It'est ki 'olit de tui?» - «Ah, babai miu, ariseu, in su mentris ki fia joghendi in su buscu acanta a sa mitza, sa boça mia de oru si fiat arruta in s'acua. Sigumenti fia prangendi meda, sa rana mi d'at piscada. E ca issu d'at 'ofiu po sa marolla, dd'apu impromitiu ca iat depi diventai su cumpanju miu; ma non m'ia pensau ca podiat bessiri de s'acua. Imoba est aforas i 'olit beni anca'e mei.» In su mentris s'iat intendiu su tzerriu sa de duas bortas: «Filla de rei, pitikedda, aberrimì! No t'arregordas su ki m'as nau acanta a sa mitza frisca, ariseu? Filla de rei, pitikedda, aberrimì!» Insaras su rei dd'iat nau: «Su ki as impromitiu depis manteni; bai, e aberri.» Issa fiat andada e iat abertu s'enna; sa rana fiat intrada e, sempri afatu'e issa, iat sartau fintzas a sa cadira. Innuni si fiat firmada e iat tzerriau: «Artziamì fintzas aundi ses tui.» Sa principessa fiat dubiosa, ma su rei d'iat cumandau de ddu fai. Candu dd'iat postu asua sa cadira, sa rana 'olliat artziai in sa mesa e candu fut asua a sa mesa iat nau: «Imoba accostamì su pratixeddu tuu de oru, ca ' depeus papai impari.» Sa principessa iat ubbidiu, ma si bidiat ca ddu fadiat po sa marolla. Sa rana iat papau cun disiju, ma a issa donnya bucconi ddi abarrada in su gutturu. A sa fini issu iat nau: «Apu papau beni e imoba seu stancu. Portamì in s'apposentu tuu ca depis sistemai su letixeddu de seta: ca depeus dormì.» Sa principessa si fiat posta a prangi; timiat po fintzas a dda tocai a cussa rana frida, e imoba depiat dormiri cun issa in su letixeddu suu ki fiat pulìu. Ma su rei si fiat arrennegau e iat nau: «No depis dispretzai kini t'at donau ajudu in su bisonju.» Insaras cun sceti dus ditus, issa iat liau sa rana e d'iat portada asus e dd'iat posta in d'unu angulu. Ma candu si fiat posta in su letu, sa rana si fiat acostada sarteddendi e narendi: «Seu stancu, 'ollu dormì beni cument''e tui: artziamì, o ddu nau a babbu tuu.» Insaras sa principessa si fiat arrennegada, dd'iat pigau e dd'iat scavuau malamenti in su muru: «Imoba jai ca t'asta a citì, rana leja!»
Ma candu fiat arrutu in terra, no fiat prus una rana: fiat unu principi cun is ogus bellus. Su babbu d'iat sçoberau po essi su cumpanju e sposu de issa. Ma dd'iat nau ca una fatura de una coga mala dd'iat furriau in rana e nisçunus, aforas de issa, ddu podiat liberai. Sa di afatu, iant depi andai impari in su regnu suu. Apustis si fiant dormius. Su manjanu infatu, candu su soli si fiat pesau, fiat arribada una carrotza cun otu cuaddus biancus, ki teniant pinnaçus biancus in sa conca e is finimentus de oru; a palas nci fiat su serbidori de su jovunu rei, su fedeli Enricu. Enricu si fiat aici dispraxu, candu su meri si fiat furriau in-d'una rana, ca si fiat fatu poni tres cirkius de ferru in tundu 'e su coru, po no si scopiai po sa tristesa.
Sa corrotza depiat portai su jovunu rei in su regnu suu; su fedeli Enricu iat fatu intrai is dus jovunus e fiat artziau a palas prenu de allegria po sa liberatzioni.
Candu iant fatu unu arrogu de strada su principi iat intendiu unu fracassu, cumenti ki a palas de issu si fiat arrogada calincuna cosa. Insaras si fiat girau e iat tzerriau:
***
"Enricu, innoni est arruendi in cueddus sa carrotza!"
"No, merixeddu, non est sa carrotza,
Est unu cirkiu de su coru miu,
Ca prenu de dolori mannu,
Candu aintru a sa funtana
Fiais furriau in rana."
Po artras duas 'ortas si fiat intendiu un fracassu in su mentris de su viaju; e donnya 'orta su principi iat pensau ca sa carrotza si fiat arroghendi; ma fiant sceti is cirkius, ca sartant aforas de su coru de su fedeli Enricu, ca su merixeddu suu fiat liberu e prexiau.

Saludi a totus.
  Firma di Cid576 
A filai e tessi no podit essi... tessi e filai no podit essi mai... (di Randagiu Sardu)

 Regione Sardegna  ~ Prov.: Oristano  ~ Città: TERRALBA  ~  Messaggi: 17  ~  Membro dal: 07/03/2012  ~  Ultima visita: 18/05/2014 Torna all'inizio della Pagina

Rita Niffoi

Utente Medio


Inserito il - 18/11/2013 : 18:34:11  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Rita Niffoi Invia a Rita Niffoi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bellu propriu custu contu, peri si m'at dau gherra a ndhe cumprendhere carchi paragula meda diversa dae su limbazu meu. Est propriu su contu comente est istau iscrittu, chin sa rana chi venit iscutta a su muru, peri si a sos pitzinnos venit contau s'ateru iscrittu appustis, in uve sa rana venit basada dae sa principessa. In d un' ateru contu galu sa principessa manteniat sa rana tres nottes in su capithale e appustis s'animale torravat principe. V'at tottu un' istudiu psicoanaliticu de sos significaos de custu contu, chi ponet meda a pessare!
Bravu abberu!
 Regione Sardegna  ~ Prov.: Nuoro  ~ Città: ...  ~  Messaggi: 154  ~  Membro dal: 27/06/2012  ~  Ultima visita: 16/01/2015 Torna all'inizio della Pagina

Cid576

Nuovo Utente


Inserito il - 19/11/2013 : 09:31:35  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Cid576 Invia a Cid576 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certu, no creu ki potzant nai a unu pipiu ca sa rana est stada sbatia in su muru... mellus a ddi nai cumenti at fatu sa Disney... unu bellu basu. Is fradis Grimm arregolliant is contus de is logus e ddus torranta a iscriri cumenti fiant sentza a cambiai nudda, ma oindì po podi bendi mellus unu contu toccat a ddu mudai po ddu fai praxi a totus, deu pensu.
Seu cuntentu ki ti siat praxiu... a si biri!
Modificato da - Cid576 in data 19/11/2013 09:33:06

  Firma di Cid576 
A filai e tessi no podit essi... tessi e filai no podit essi mai... (di Randagiu Sardu)

 Regione Sardegna  ~ Prov.: Oristano  ~ Città: TERRALBA  ~  Messaggi: 17  ~  Membro dal: 07/03/2012  ~  Ultima visita: 18/05/2014 Torna all'inizio della Pagina
  Discussione  
    Bookmark this Topic  
| Altri..
 
Vai a:
Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000