Forum Sardegna
    Forum Sardegna

Forum Sardegna
 

    


Nota Bene: Ninetta Bartoli, nobildonna, nata a Borutta nel 1896 fu in assoluto la prima donna sindaco sia della Sardegna sia d’Italia. Resse le sorti del paese di Borutta per 12 anni, vale a dire dal 1946 fino al 1958. Tutti i Forum
 Limba Sarda
 Ateru
 Giogus antigus

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci file multimediale Inserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Albertina Inserito il - 25/10/2008 : 17:13:02
Aperru custa discussioi asuba de is giogus antigus. Nd'eus chistionau tanti ottas, però no ddus teneus arregottusu e duncasa si propongiu de ddu fai imoi.
Scriu cancu giogu chi m'arregodada de candu fia picciocchedda, poi mancai scrieusu cumenti si fadiada. Ma bireus itta arregodais osattrus.

Mamma cua ( giogai a si cuai )
Cuccus o biccus
Su giogu de su sadazzeddu
Sa mata de s'arangiu
Puddas e cabois
Cavlieri in porta
Scaberedda de topi
Zacca e poi
Giogai a dinai ( gruxis e peddis )
A timballas
Su giogu de su peinconeddu
Giogai a battiareddu, a sposoriu, a interru
giogu de i bambulleddas
Giogai a fosilli de canna, a cricu, a cuaddeddu

15   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Turritano Inserito il - 03/11/2010 : 20:41:17
Naramus in sos annos kimbanta
Turritano
Foghile Inserito il - 03/11/2010 : 00:15:22
Mi faghet meda piaghere chi fintzas in sas carrelas thattaresas si giogaiat cun sa marrocula. M'ammento chi una olta Cicciu fedale meu lat leada in pienu e s'este iperrada in duos comente naras tue.
Ma narami in cale annos bi giogaisti?
Deo a sa fine de sos annos chimbanta e a meidade de sos annos sessanta.

Foghile
Turritano Inserito il - 02/11/2010 : 23:19:20
Emmo, su jogu de sa marrocula si faghiat in carrera finza in Thathari. Binkiat kie la faghiat girare de pius, ma si calicunu leaiat, cun sa sua, un'atera marrocula subra su centro, finza a la isperrare, fatende ruer una perra a un'ala e una a s'atera, cussu binkiat cun s'ispantu de totu (frassia de su mere de sa marrocula isperrada)
Turritanu
Foghile Inserito il - 01/11/2010 : 10:10:26
Dae minore m'ammento chi cun sos ateros pitzinnos che a mie no riunimis a giogare in carrela.
Pro me su giogu prus bellu fit a fagher zirare sa "marrocula", fata 'e linna dae babbu, jughiat in sa punta unu jau chena conca e poi cun d'unu ispaghittu fine, bi lu ziraia in tundu e s'imbolaiat in terra, binchiat su chi la faghiat zirare de prus.
Nuragica Inserito il - 23/03/2010 : 12:47:12
Tzinnigas ha scritto:

Custu giogu in domu mia si narada " su serra serra"... ma a ogni passaggiu cambiada nomini..."su sedazzu", "su brazzolu"... assumancu ainci mi paridi...

..e pei de cabòi (zampa di gallo)
sabry Inserito il - 23/03/2010 : 12:25:34
in bidda

serra serra
pabasa a terra
pabasa a muru
maist'e muru
maist'e pannu
piaccapedreri
cavallieri
e ...... cadralliu pisciau

is pippiusu candu arribasa a cantai piccapedreri funti giai fattusu a duas pillasa de s'arrisu.

su giogu de tzinnigas du fadia deu puru ma no mi du arregodu cumenti si zerriada.
musthayoni Inserito il - 22/03/2010 : 17:51:14
... o Sabry .. intzandus gèi emmu pentzau beni po su jogu ... in bidda ddu tzerriaus .. 'nzrumiu de muscoi ... po mesu dde su sciarroccu ki faidi su buttoi kandu girada ... ndi tengu unus cantu in domu ..

.. su jogu postu dde Tzinnigas ... ddu conosciu cumenti a ... brazolu ... su serra serra .. fuet su ki si faidiat cun su pippiu in coa .. e is manus aguantadas .. po ddu scanceriai ... cantendiddi sa cantzonedda ...

serra serra
palas a terra
palas a muru
su topi in su muru (o in culu)
su muru in su topi
donnia notti
donnia diri
fai su lettu e croccadiri

.. in bidda naraus .. comporai a mantinicca ...

sabry Inserito il - 21/03/2010 : 09:16:15
Nuragica ha scritto:
Nosu di tzerriausu s'incantesimu.. fradi miu furìada specialista po cuncodrai custu giogu, toccàda a cuai is giaccas ca furiat sempri in cica de butto(n)is
in bidda: mantininca
Nuragica Inserito il - 20/03/2010 : 22:37:21
sabry ha scritto:

custa disi mamma mia cun pobiddu miu anti fattu sa furriedda (se aici si podidi zerriai) cund'u buttoi e ua soga de fiba, belliscedda meda.


Nosu di tzerriausu s'incantesimu.. fradi miu furìada specialista po cuncodrai custu giogu, toccàda a cuai is giaccas ca furiat sempri in cica de butto(n)is
Babbai Sardu Inserito il - 20/03/2010 : 21:28:14
musthayoni ha scritto:

.. is liburus dde L. Melis ddu su tengu totus .. e issu puru hat pigau calincuna informatzione dde Sardella .. a donnia manera su ki ddu est iscrittu est una teoria accattivanti ...

eia, mi praxit meda po cussu, fiat ora chi calincunu nadat is cosas cumenti funti e no cumenti (e meras funti sardus) is aterus chi nadant ca festis sceti pastoris e chi no eus biu mai atera cosa chi sa sardinnia... e intzandus cumenti est posibili chi teneus istatueddas cun martiniccas? t'arregoru ca sa martinicca est sa "scimmia" ca pagu genti du scit... tottus pero nanta pigai is cosas a sa martinicca...
Tzinnigas Inserito il - 20/03/2010 : 09:17:36
Custu giogu in domu mia si narada " su serra serra"... ma a ogni passaggiu cambiada nomini..."su sedazzu", "su brazzolu"... assumancu ainci mi paridi...
Tzinnigas Inserito il - 20/03/2010 : 09:05:37
musthayoni ha scritto:

... o picciocus ... seu scimingendimì sa conca pentzendi cumenti si narat in sardu .. accattivante .. perou no ndi bogu nudda dde bonu.... Bosatrus ita ndi narais? ..


accattivante
- geniosu (Logudoresu);
- grassiosu, galanu, ammaghiadore (Nuoresu)
- gratziosu, donosu, ermosu, ecciseri , sbeliadori, geniosu (Campidanesu)
- fattitàggiu, accisadori, ammacchiadori, ammariadori, giniosu (Sassaresu)
sabry Inserito il - 20/03/2010 : 08:14:49
ce musta tenisi arrescioi! sempri prontusu a castiai is isbagliusu de is atrus e no si castianta is propriusu!

po fai sa furriedda serbidi u buttoni e ua soga de fiba, infibasa su buttoni e serrasa sa soga, sticchisi is cabudusu nei mausu e da faisi girai .... è pru trummentu a du nai che a du fai ... fazu fotografiasa e da pongiu.
musthayoni Inserito il - 15/03/2010 : 16:35:49
sabry ha scritto:

mancai si podit nai "mi n'ci pigada" - certu musta iasta poziu fai de mancu a iscri finzasa "teoria" - custu esti sardu procedinu


.. ciau Sabri .. no sciu ki .. mi nci pigada .. siada su fueddu su' .. perou iada podi andai ... ddeu emu pentzau a .. mi faidi su ziu ziu .. perou a s'accabada mi pariada unu fueddu meda imperau in bidda e no ti sciu nai me is aterus logus.
Kantu a s'arrestu .. sa kistioni est ka seus amesturendi sempiri dde prusu fueddu italinus in su sardu .. e intzandus ndi essidi su proceddinu.. tantis ki tui puru imperas su fueddu ..certu .. (per certo) kandu in sardu si narada .. "de siguru". Certu .. de certai .. cettai .. bolit nai si pigai a pari ..brigai .. e duncas .. cun cussu fueddu no torrant is contu .. o nou?

.. a donnia manera .. sigumenti innoi si kistionada dde jogus .. naramì unu pagu cumenti fueda su ki hat torrau a fai pobiddu tu' ka est mellus ...
sabry Inserito il - 15/03/2010 : 12:22:57
custa disi mamma mia cun pobiddu miu anti fattu sa furriedda (se aici si podidi zerriai) cund'u buttoi e ua soga de fiba, belliscedda meda.

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000